Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας 2020

 

 

 

  Ελληνική Δημοκρατία

  Νομός Θεσπρωτίας

  Δήμος Ηγουμενίτσας

  Διεύθυνση Οικονομικού

                         

 

 

                  Ηγουμενίτσα,  10 .02.2020

                  Αριθ. Πρωτ.:  1825

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΑΡΙΘ.04/2020 

«Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας 2020»

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 441282016, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας 2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.402,26€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 29.018,80€.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή) (CPV:34350000-5).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα  βαρύνει  τους  ΚΑ 10.6671.02, 20.6671.02 και 30.6671.02 με τα αντίστοιχα ποσά των  2.752,80€, 15.812,48€ και 10.453,52€

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 24η Φεβρουαρίου 2020,  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 12:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,  Ηγουμενίτσα 46100) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 24.02.2020 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 26.02.2020 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αφορά ένα ενιαίο τμήμα και οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Πληροφορίες σχετικά  με τις διαδικασίες διαγωνισμού επικοινωνείτε με το Τμήμα  Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Αρχεία 

 

Ο Δήμαρχος
 Ιωάννης Λώλος