Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Άρση επικίνδυνων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Άρση επικίνδυνων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων»

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: ‘’Άρση επικίνδυνων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων’’ προϋπολογισμού 94.827,16 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες επισκευής-αντικατάστασης του ηλεκτροφωτισμού στους πεζόδρομους της οδού Γρ. Λαμπράκη, 23ης Φεβρουαρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηγουμενίτσα. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ποσό 80.000,00€ και από τη ΣΑΤΑ Δήμου Ηγουμενίτσας με ποσό 37.585,68€.

Με την αρ. 10/432/14.1.2020απόφαση Δημάρχου Ηγουμενίτσας (ΑΔΑ: Ψ22ΗΩΡΙ-Ξ65) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελήςκαι αποτελείται από τους: α) Μαρία Νάκα - ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και β) Ανδρέα Κώτσιο - ΠΕ Χημικών Μηχανικών. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 08:00 π.μ. (Α/Α: 5548) μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr

 
 
  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech