Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ηγουμενίτσας, έτους 2020

 

 

 

  Ελληνική Δημοκρατία

  Νομός Θεσπρωτίας

  Δήμος Ηγουμενίτσας

  Διεύθυνση Οικονομικού

                         

 

 

                  Ηγουμενίτσα,  04.03.2020

                  Αριθ. Πρωτ.:  2990

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΑΡΙΘ.08/2020 

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ηγουμενίτσας, έτους 2020»

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 441282016, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ηγουμενίτσας, έτους 2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.380,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 69.911,20€.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ. 11/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα Α: Καλώδια, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 4.147,80€

Τμήμα Β: Αυτοματισμοί, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 7.781,00€

Τμήμα Γ: Λαμπτήρες, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 33.746,60€

Τμήμα Δ: Λοιπά υλικά, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24.235,80€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή  περισσότερα τμήματα  για το σύνολο όμως των ειδών του  κάθε τμήματος .

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή)ανά τμήμα (CPV:31681410 & 312244000-6).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα  βαρύνει  τον  ΚΑ: 20.6662.05 οικονομικού έτους 2020.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 20η Μαρτίου 2020,  ημέρα Παρασκευή και  ώρα 12:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,  Ηγουμενίτσα 46100) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Πληροφορίες σχετικά  με τις διαδικασίες διαγωνισμού επικοινωνείτε με το Τμήμα  Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 

Αρχεία Διαγωνισμού

 Διευκρινήσεις

Ο Δήμαρχος
 Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech