Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Ορθή Επανάληψη

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                     Ηγουμενίτσα : 27-3-2020

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ. : 4039

 

 

Δ/νση Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τμήμα  Ανθρ. Δυναμικού& Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Ανθρ. Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Πληροφορίες : Γρ.Προσωπικού

Τηλ :  26653 61156-160-162

Fax:   26650 26067                                                                                                                                       

Διεύθυνση : Σουλίου 3

Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα                                                                                      

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87, Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Το άρθρο 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/τ. Α΄/14-03-2020 (κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19.
 4. Το άρθρο 37 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/τ. Α΄/20-03-2020 (κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
 5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 2389/τ. Β΄/14-7-2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 6. Την αριθμ. 93/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (07) ατόμων με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου .

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη με επιλογή επτά (07) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας

 

 

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

Εργάτες/εργάτριες Καθαριότητας ΥΕ

    επτά

    ( 7)

Δεν απαιτούνται

τρεις (3)  μήνες

 

 

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
 3. δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
 4. Να υποβάλλουν μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή  fax 2665026067 από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και για δέκα ημέρες (από την 30-3-2020 έως και την 08-04-2020) την αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

 

                                  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, αριθ. Μητρώου ΙΚΑ.
 2. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Αίτηση                                                                                                                      

  

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

 

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                          

-Αντιδήμαρχο κ. Τζώρτζη

-Γραφείο Τύπου                                                                                 

 (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου                                     

& πίνακα ανακοινώσεων)                                   

-ΚΕΠ Δημοτικών Ενοτήτων

 

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech