Θέλω από το Δήμο μου

  • Αρχική
  • Για τον Δημότη
  • Ενημέρωση
  • Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
  • Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και καθορισμός νέων ημερομηνιών του με αριθ. πρωτ. 3234/09.03.2020 (αριθ. διακήρυξης: 03/2020) ηλεκτρονικού διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: ‘’Άρση επικίνδυνων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων’’»

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και καθορισμός νέων ημερομηνιών του με αριθ. πρωτ. 3234/09.03.2020 (αριθ. διακήρυξης: 03/2020) ηλεκτρονικού διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: ‘’Άρση επικίνδυνων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων’’»

                                                 

                                                                                  

    

 

 

    EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ηγουμενίτσα 06/05/2020

        ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                           

 

Αριθ. πρωτ.:  4976

     ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

              & ΔΟΜΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

Πληροφ.:        Μ. Νάκα

ΠΡΟΣ:

Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

Ταχ.  Δ/νση:   Σουλίου 3

Τ. Κ:                 46 100

 

 

Τηλ.:                2665361103                                                                  

 

Φαξ:                2665361123

 

Ε-mail:            Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

       

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και καθορισμός νέων ημερομηνιών του με αριθ. πρωτ. 3234/09.03.2020 (αριθ. διακήρυξης: 03/2020) ηλεκτρονικού διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: ‘’Άρση επικίνδυνων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων’’»

 

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας, κατόπιν της αριθ. 128/04.05.2020 συνημμένης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧΝ4ΩΡΙ-ΨΑΥ) και στο πλαίσιο της διενέργειας του με αριθ. πρωτ. 3234/09.03.2020 (αριθ. διακήρυξης: 03/2020) ηλεκτρονικού διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Άρση επικίνδυνων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων», με Α/Σ: 88277,  αριθ. δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006398740, συνολικού  προϋπολογισμού 94.827,16 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με κωδικό CPV: [45316100-6]-Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, έως την 28η Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3η Ιουνίου 2020,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 15/05/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις  22/05/2020.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της με αριθ. 03/2020 διακήρυξης, ήτοι τουλάχιστον μέχρι 28/12/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ. 03/2020 διακήρυξης, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθ. ΑΔΑΜ: 20PROC006398740 2020-03-09.

Η παρούσα αναρτάται α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), β) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ όπου είναι αναρτημένος ο σχετικός διαγωνισμός με Α/Σ: 88277,  και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

                                                                                                                                                  Ο Δήμαρχος

 

 

                                                                                                                                               Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech