Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας με τίτλο: "Αγροτική οδοποιία στον κάμπο Ν. Σελεύκειας"

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: ‘’Αγροτική οδοποιία στον κάμπο Ν. Σελεύκειας’’ προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη βελτίωση της αγροτικής οδού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ηγουμενίτσας εντός της διανομής αναδασμού Βάλτου Ραγίου και Ν. Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER". Με την αρ. 10/432/14.1.2020 απόφαση Δημάρχου Ηγουμενίτσας (ΑΔΑ: Ψ22ΗΩΡΙ-Ξ65) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελής και αποτελείται από τους: α) Μαρία Νάκα - ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και β) Ανδρέα Κώτσιο - ΠΕ Χημικών Μηχανικών. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 και ώρα 08:00 π.μ. (Α/Α: 6151) μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2106 (άρθρο 221, παράγραφος 10) στις ιστοσελίδες του Δήμου Ηγουμενίτσας: www.igoumenitsa.gr και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr.

 

Συνημμένα αρχεία:

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech