Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Αγροτική οδοποιία στον κάμπο Νέας Σελεύκειας»,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

 

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.5.1:«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Αγροτική οδοποιία στον κάμπο Νέας Σελεύκειας»,

υποέργο 1: «Αγροτική οδοποιία στον κάμπο Νέας Σελεύκειας»

Ο Δικαιούχος Δήμος Ηγουμενίτσας διακηρύττει ότι την 18η  του μηνός  Ιουνίου  του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ηγουμενίτσας, θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία στον κάμπο Νέας Σελεύκειας».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010935668 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Αγροτική οδοποιία στον κάμπο Νέας Σελεύκειας» (υποέργο 1 της πράξης).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό  59.927,50 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 34/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας, ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 74.400,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

-     Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 1.200,00 € (ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Ηγουμενίτσας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 10 (δέκα) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 (εννιά) μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις έργων.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 4 (τέσσερις) μήνες.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του Δήμου Ηγουμενίτσας (σ.σ. Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ηγουμενίτσας).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Ηγουμενίτσας, αρμόδιος υπάλληλος κα Μαρία Νάκα (τηλ.: 2665361103, Φαξ: 2665361123) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Αρχεία 

 

Ηγουμενίτσα, 28/05/2020

                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 6120

 

    Για το Δικαιούχο Δήμο Ηγουμενίτσας

                                                                                                                    Ο Δήμαρχος

 

 

                                                                                                                                                        Ιωάννης Λώλος

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech