Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση:

Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα

                     Ηγουμενίτσα,  01.06.2020

Ταχ. Κώδικας:

46100

                     Αριθ. Πρωτ.: 6300

Πληροφορίες:

Σοφία Τζέκα

 

Τηλ.:

2665 361 210

 

Fax:

26650 29119

 

Ε-mail:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020  

 

Ο  Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν.4555/2018 ΦΕΚ 133 Α΄19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Βελτίωση της οικονομικής αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)».
 2. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016
 4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 8. Την αριθ. 2202/75660/06-07-2016(Β΄2082) Κ.Υ.Α. κατ’ εφαρμογή του ν.4039/2014(Α15).
 9. Την αριθ.4/2020 μελέτη του Γραφείου Στήριξης Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ηγουμενίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 10. Το αριθ.πρωτ.6129/28.05.2020 Πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Στήριξης Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ηγουμενίτσας (ΑΔΑΜ:20REQ006781575).
 11. Την αριθ.294/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω πρωτογενές αίτημα και διατέθηκε σχετική  πίστωση  στον ΚΑ: 70.6117.04 του τρέχοντος οικονομικού έτους.
 12. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ηγουμενίτσας δεν υπηρετεί κτηνίατρος ενώ υπάρχει αναγκαιότητα κτηνιατρικών υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για κτηνιατρικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων που υλοποιεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας για το έτος 2020.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 18.600,00€ και θα βαρύνει τον ΚΑ: 70.6117.04 «Κτηνιατρικές υπηρεσίες για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων»,  οικονομικού έτους 2020.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της και όχι ανά κατηγορία εργασίας.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 10η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 461 00, 2ος όροφος), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ

 ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι την 10η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας, 2ος όροφος).

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι αυτή της  απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  118 του ν. 4412/2016.

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος θα πρέπει:

 1. Να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

(Να προσκομιστεί αντίγραφο (χωρίς θεώρηση) στο φάκελο της Προσφοράς).

 1. Ο ανάδοχος οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο

        (Να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση (χωρίς θεώρηση)  στο φάκελο της  Προσφοράς)

 1. Να προσκομίσει συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με

         το υπόδειγμα που παρατίθεται στη συνέχεια της παρούσας, στο φάκελο της 

         Προσφοράς.

 1. Να προσκομίσει Ποινικό Μητρώο (ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι

         “δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 του

         ν.4412/2016”), Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα στο φάκελο της   

         Προσφοράς.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» ο οποίος θα πρέπει να διατηρεί κτηνιατρείο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηγουμενίτσας και θα αναλάβει τόσο τις τακτικές εργασίες που ακολουθούνται μετά την περισυλλογή ενός αδέσποτου ζώου από το συνεργείο του δήμου ή από το φιλοζωικό σωματείο που συνδράμει το έργο του δήμου, όσο και τις έκτακτες - απρόβλεπτες  εργασίες που απαιτούνται μετά την περισυλλογή κάποιου τραυματισμένου ή άλλου επείγοντος περιστατικού και σύμφωνα πάντα με την  αριθ.4/2020 μελέτη του Γραφείου Στήριξης Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-ΔΑΣ (€)

ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.

(€)

1

Στείρωση Θηλυκού

85200000-1

Τεμάχιο (Ζώο)

40

100,00

4.000,00

2

Στείρωση Αρσενικού

85200000-1

Τεμάχιο (Ζώο)

20

80,00

1.600,00

3

Αντιβιοθεραπεία & Αντιλυσ. εμβολ.

85200000-1

Τεμάχιο (Ζώο)

60

16,00

960,00

4

Ηλεκτρονική σημάνση

85200000-1

Τεμάχιο (Ζώο)

60

24,00

1.440,00

5

Κλινική εξέταση-Έλεγχος

85200000-1

Τεμάχιο (Ζώο)

50

20,00

1.000,00

6

Μικροεπεμβάσεις-Οροθεραεπεία

85200000-1

Τεμάχιο (Ζώο)

35

30,00

1.050,00

7

Πλήρης-Ετήσιος Εμβολιασμός

85200000-1

Τεμάχιο (Ζώο)

50

16,00

800,00

8

Απλός-Βασικός Εμβολιασμός

85200000-1

Τεμάχιο (Ζώο)

100

8,00

800,00

9

Αποπαρασίτωση

85200000-1

Τεμάχιο (Ζώο)

100

3,00

300,00

10

Πλήρης εξέταση αίματος

85200000-1

Τεμάχιο (Ζώο)

40

50,00

2.000,00

11

Απλή εξέταση αίματος

85200000-1

Τεμάχιο (Ζώο)

30

25,00

750,00

12

Ευθανασία

85200000-1

Τεμάχιο (Ζώο)

6

50,00

300,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

15.000,00

 

ΦΠΑ 24%

3.600,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

18.600,00

 

Κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων έχει αποδειχθεί ότι ο Δήμος έχει κληθεί να αντιμετωπίσει περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας, των οποίων ο αριθμός αποδείχθηκε μη προβλέψιμος. Ως εκ τούτου, οι ζητούμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες εφαρμόζονται από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολό τους δεν θα πρέπει να υπερβεί τον προϋπολογισμό της μελέτης.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας  (κα Σοφία Τζέκα  τηλ. 2665 3 61 210).

                                                                                                                              Ο Δήμαρχος

 

              Ιωάννης Λώλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

 

 

Ονοματεπώνυμο/ Εταιρεία:

 

 

ΑΦΜ:

 

 

Δ.Ο.Υ.:

 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

 

 

Τηλέφωνο:

 

 

Ηλ. Ταχυδρομείο (e-mail):

 

 

Fax:

 

 

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.

(€)

1

Στείρωση Θηλυκού

Τεμάχιο (Ζώο)

40

 

 

2

Στείρωση Αρσενικού

Τεμάχιο (Ζώο)

20

 

 

3

Αντιβιοθεραπεία & Αντιλυσ. εμβολ.

Τεμάχιο (Ζώο)

60

 

 

4

Ηλεκτρονική σημάνση

Τεμάχιο (Ζώο)

60

 

 

5

Κλινική εξέταση-Έλεγχος

Τεμάχιο (Ζώο)

50

 

 

6

Μικροεπεμβάσεις-Οροθεραεπεία

Τεμάχιο (Ζώο)

35

 

 

7

Πλήρης-Ετήσιος Εμβολιασμός

Τεμάχιο (Ζώο)

50

 

 

8

Απλός-Βασικός Εμβολιασμός

Τεμάχιο (Ζώο)

100

 

 

9

Αποπαρασίτωση

Τεμάχιο (Ζώο)

100

 

 

10

Πλήρης εξέταση αίματος

Τεμάχιο (Ζώο)

40

 

 

11

Απλή εξέταση αίματος

Τεμάχιο (Ζώο)

30

 

 

12

Ευθανασία

Τεμάχιο (Ζώο)

6

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΦΠΑ 24%

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

 

 

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – Υπογραφή)

 

 

 

Ημερομηνία:…………………………………..

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech