Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων λουτρικών εγκαταστάσεων (παραλιών) περιοχής δικαιοδοσίας Δήμου Ηγουμενίτσας, έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                               Ηγουμενίτσα, 11.06.2020

                                             Αριθ. Πρωτ.: 6949

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ.  11/2020    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών περιοχής δικαιοδοσίας Δήμου Ηγουμενίτσας 2020

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2020.

Η σύμβαση αφορά σε διάστημα τριών (3) μηνών και συγκεκριμένα από 01.07.2020 έως 30.09.2020.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 59.616,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 73.923,84€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Οι χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες παραλίες με τον αντίστοιχο αριθμό ναυαγοσωστικών πύργων είναι:

Παραλία «ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Συβότων,  με ένα (1) ναυαγοσώστη.

Παραλία «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» της Δημοτικής Ενότητας Περδικας,  με ένα (1) ναυαγοσώστη.

Παραλία «ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ» της Δημοτικής Ενότητας Πέρδικας,  με δύο (2) ναυαγοσώστες. 

Για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης σε ισχύ.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης και του πλήρους τεύχους της διακήρυξης στο  ΚΗΜΔΗΣ: 11.06.2020

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής,  στο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη που πληρούν σε κάθε περίπτωση όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.195,00€ (μετά από στρογγυλοποίηση).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr  

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες διαγωνισμού επικοινωνείτε με το Τμήμα  Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

                                                     

 

Αρχεία 

    Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

  Ιωάννης Λώλος

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech