Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΕΠΑΝΟ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηγουμενίτσα, 06.07.2020

Αρ. Πρωτ. :  8432

Ταχ. Δ/νση:

Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα

                                  

ΠΡΟΣ :

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                                  

Ταχ. Κώδικας:

46100

Πληροφορίες:

Ιφιγένεια Κώτσια

Τηλ.:

2665 361 212

Fax:

26650 29119

Ε-mail:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΕΠΑΝΟ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Έχοντας  υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις :
 • Του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», με τον οποίο τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4412/2016,
 • του ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133 Α΄19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Βελτίωση της οικονομικής αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)»,
 • του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016,
 1. την αριθ. 106/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του μνημονίου συνεννόησης συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της ΟΛΗΓ Α.Ε.,
 2. την αριθ. 210/06.07.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016,
 3. την αριθ. 06/2020 εγκεκριμένη μελέτης της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ηγουμενίτσας,
 4. την επείγουσα και επιτακτική ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών στην περιοχή ΔΡΕΠΑΝΟ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ, για το χρονικό διάστημα από 11.07.2020 έως 30.09.2020, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ.210/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

  

 

 

 

ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ

Για την κατάθεση έγγραφης προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών στην περιοχή ΔΡΕΠΑΝΟ – ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2020.

Οι εργασίες αφορούν στο διάστημα από 11.07.2020 έως 30.09.2020. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 70.848,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 87.851,52€ και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6117.01 του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που νομίμως λειτουργούν σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

 

Προθεσμία παραλαβή προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 8η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 461 00, 2ος όροφος), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΕΠΑΝΟ – ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ

ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι την 8η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα).

 

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς»

Τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαδικασία επιλογής αναδόχου περιλαμβάνουν :

 1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής[1], το ύψος της οποίας καθορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός ΦΠΑ, άρθρο 72 παρ.1 του ν. 4412/2016, ήτοι ποσού 1.420,00 ευρώ, μετά από στρογγυλοποίηση.[2]
 2. απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του[3].

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

 1. Φορολογική ενημερότητα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής.
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, ισχύουν τα εξής:

Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν πιστοποιητικό για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.

Τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες), υποβάλλουν πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημαδύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι υπό α και β κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, ότι δεν έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, ποινή αποκλεισμού του από διαδικασία σύνοψης δημοσίων συμβάσεων.
 2. πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό, Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).
 • Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, σχετική έγγραφη δέσμευση με Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

 

Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς

 1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης σε ισχύ.
 2. Πιστοποιητικά κυριότητας μικρού σκάφους από την αρμόδια υπηρεσία σχετικά με την εγγραφή των σκαφών στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικά όπου θα αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός του σκάφους.
 3. Ονομαστικός πίνακας με το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών.
 4. Άδειες σε ισχύ από αρμόδια αρχή, των ναυαγοσωστών/ χειριστή, που συμπεριλαμβάνονται στον ως άνω πίνακα.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι στην περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση του προσωπικού, θα ειδοποιείται άμεσα (την ίδια ημέρα) ο Δήμος και θα προσκομίζονται οι αντίστοιχες άδειες των νέων ναυαγοσωστών συνοδευόμενες από τις αναγγελίες πρόσληψης αυτών.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

- έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

- αναλαμβάνουν την υποχρέωση επίδειξης της χρήση του εξοπλισμού σε χρόνο και τόπο που θα τους ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή.

- κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο δηλωθέν προσωπικό (συμβάσεις, αναγγελίες πρόσληψης).

- εφόσον καταστεί ανάδοχος, έως την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δεσμεύεται να  έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες που αφορούν στην κατασκευή των βάθρων (ή στη συντήρησή τους), στη σήμανση με τις απαραίτητες πινακίδες και  στην οριοθέτηση των παραλιών.

- τα δηλωθέντα στην Τεχνική Προσφορά ναυαγοσωστικά σκάφη θα διατεθούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας στις συγκεκριμένες πολυσύχναστες παραλίες περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, ήτοι  παραλίες ¨ΔΡΕΠΑΝΟ¨ και ¨ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ¨

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους.

 

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών  προσφορών

Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, η οποία συντάσσεται, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στη συνέχεια της παρούσας της παρούσας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται .

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται στην αριθ. 06/2020 μελέτη της σύμβασης.

Μελέτη 

Πρόσκληση 

Ο   Δήμαρχος                   

Ιωάννης Λώλος


 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Αφού λάβαμε γνώση των όρων της αριθ. 06/2020 μελέτης για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών  στην περιοχή ΔΡΕΠΑΝΟ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ για το έτος 2020,  υποβάλλουμε την παρούσα προφορά και δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους του όρους  αυτής και αναλαμβάνουμε την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών

 

Ονοματεπώνυμο/ Εταιρεία:

 

ΑΦΜ:

 

Δ.Ο.Υ.:

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

 

Τηλέφωνο:

 

Ηλ. Ταχυδρομείο (e-mail):

 

Fax:

 

 

Περιγραφή  υπηρεσιών

Δαπάνη €

(μετά την έκπτωση)

Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών στην περιοχή ΔΡΕΠΑΝΟ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2020 

 

 

Συνολική δαπάνη προ ΦΠΑ

 

ΦΠΑ 24%

 

Συνολική δαπάνη  με  ΦΠΑ

 

 

 

Ημερομηνία

Ο  Προσφέρων

 

 

 

 

 

 

[1]       Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016)

[2]       Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016). 

[3]                Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech