Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

εκμίσθωση έκτασης εμβαδού Ε=39.000,00 τ.μ. από το τεμάχιο με αριθ.53 στη θέση «ΚΟΤΣΑΡΙ» στην Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηγουμενίτσα,   03/07/2020

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.:8387

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                 

 

 

 

Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                               

 

Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

 

Πληρ.: κα Ευτ. Νικολοπούλου

 

Τηλ. : 2665361255

 

Fax : 2665029119

 

     

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  ΣΤΗΝ  ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΟΥ

 

 

 

                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. θ του Ν.4623/2019,
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 103 & 192 του Ν.3463/06,
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,
 4. Την με αριθμό 2/17.02.2020 Απόφαση της Κοινότητας Καστρίου.
 5. Την υπ’ αριθ. 29/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
 6. Την υπ’ αριθ.173/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
 7. Το γεγονός ότι με την εκμίσθωση της παραπάνω δημοτικής έκτασης η ωφέλεια του Δήμου είναι προφανής γιατί θα προκύψει σημαντικό έσοδο,

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την εκμίσθωση έκτασης εμβαδού Ε=39.000,00 τ.μ. από το  τεμάχιο με αριθ.53 στη θέση «ΚΟΤΣΑΡΙ»  στην Τ.Κ.  Καστρίου  του Δήμου Ηγουμενίτσας  για γεωργική  καλλιέργεια.

 

 

  Άρθρο 1

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στην Ηγουμενίτσα, στις 22/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 π.μ.,   ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη 29.7.2020  την ίδια ώρα µε τους ίδιους όρους.

 

Άρθρο 2

Η εκμισθούμενη έκταση είναι εμβαδού Ε=39.000,00τμ από τα  τεμάχια με αριθ.53 στη θέση «ΚΟΤΣΑΡΙ»  στην Κοινότητα Καστρίου  του Δήμου Ηγουμενίτσας  για γεωργική  καλλιέργεια.

 

Άρθρο 3

Πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των  χιλίων πεντακοσίων  Ευρώ (1.500,00€)  για όλη την έκταση ανά έτος και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με 5%

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εννέα  (9) έτη.

Άρθρο 5

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε κατοικοδημότης, κατά κύριο επάγγελμα αγροκτηνοτρόφος, του Δήμου Ηγουμενίτσας.
 • Αν η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα , επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες. Αν και στην περίπτωση αυτή η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή οποιοσδήποτε.
 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία χρεωφειλέτη στο Δήμο, θα προσκομίζεται δε σχετική βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος που θα λάβει μέρος στη δημοπρασία θα θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης (Θα προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση).

Άρθρο 6

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει:

1.- Να καταθέσει φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα.

2.-Να καταθέσει (μαζί με την αστυνομική του ταυτότητα) στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10), του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης  , που θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με νέα, για την καλή τήρηση των όρων της μίσθωσης, ποσού ίσου με το 10% που επιτεύχθηκε από τη δημοπρασία.

 

Άρθρο 7

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για αυτόν που την υποβάλλει, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 8

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας εξουσιοδότηση από Κ.Ε.Π. καθώς και την Αστυνομική ταυτότητα του, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Οι εταιρείες εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους (βάσει των εταιρικών τους, αντίγραφο του οποίου υποβάλουν στην Επιτροπή).

Άρθρο 9

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

Άρθρο 10

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (με την Αστυνομική Ταυτότητά του), ο οποίος, θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 11

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή από το αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

Άρθρο 12

Κατόπιν της δημοπρασίας και της ανακήρυξης του πλειοδότη θα πρέπει ο πλειοδότης να καταβάλει στο ταμείο του Δήμου ολόκληρο το τίμημα για το πρώτο έτος της μίσθωσης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενη.

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά αρμόδια όργανα.

 

Άρθρο 13

Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική ή νομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας έχει λάβει γνώση αυτός , ούτε την ύπαρξη οποιοσδήποτε δουλείας επ' αυτού ή βάρους, ούτε συνεπώς υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση μισθώματος, ούτε λύση της μίσθωσης για τους λόγους αυτούς.

 

Άρθρο 14

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 15

Το μίσθωμα θα βεβαιώνεται κατ' έτος με βεβαιωτικό κατάλογο και το αναλογούν ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται εφάπαξ στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου εντός του πρώτου μήνα μετά τη βεβαίωσή του. Για το πρώτο έτος θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του συμβολαίου. Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των τριών (3) μηνών συνεπάγεται έκπτωση του μισθωτή και διενέργεια αναπλειστηριασμού σε βάρος του και του εγγυητή του και θα ευθύνονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία

Άρθρο 16

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, της υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 17

Ο μισθωτής οφείλει να χρησιμοποιεί το ακίνητα, για την χρήση για την οποία του εκμισθώθηκε , ήτοι για γεωργική  καλλιέργεια.

Θα χρησιμοποιηθεί μόνο η έκταση που εκμισθώνεται και απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση ή μετακίνηση. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εργασία που θα έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στους ιδιοκτήτες των γειτονικών αγροτεμαχίων ή των κτηνοτροφών.

Σε όλη της διάρκεια της εκμίσθωσης ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών του μισθίου. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση παραμένει προς όφελος του μισθίου χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση ή υποχρέωση αποζημίωσης του μισθωτή. Κάθε αναγκαία επωφελής δαπάνη που τυχόν γίνει στο μίσθιο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης για την αξιοποίηση ή προστασία του, βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή και θα παραμείνει σε όφελος του μισθίου χωρίς καμία υποχρέωση του εκμισθωτή για αποζημίωση του μισθωτή.

Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από την εκμισθούμενη έκταση και η τοποθέτηση σ' αυτή μηχανημάτων ή αντικειμένων (εύφλεκτων υλικών κλπ) που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

Με το πέρας της εκμίσθωσης ή όταν θα πάψει να υπάρχει η υφιστάμενη αγροτική εκμετάλλευση το ακίνητο θα επιστρέφει στην κυριότητα του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Άρθρο 18

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να μειώνει το μίσθωμα και δεν θα αναγνωρίζει τυχόν ζημιές από θεομηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

Άρθρο 19

Κάθε δαπάνη και επιβαλλόμενο πάγιο και τέλος από τη χρήση του μισθίου, καθώς και έξοδα δημοσίευσης ή συμβάσεως, βαρύνουν το Δήμο Ηγουμενίτσας.

Άρθρο 20

Αν ο μισθωτής αποχωρήσει πριν τη λήξη της εκμίσθωσης οφείλει να καταβάλει το τίμημα, που αναλογεί σε ένα (1) έτος.

Άρθρο 21

0 μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της εκμίσθωσης η εγγύηση επιστρέφεται διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Για τη λήξη της εκμίσθωσης συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από το Δήμο και τον μισθωτή.

 

Άρθρο 22

Α) Η μίσθωση μπορεί να λυθεί από πλευράς του Δήμου, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς να δοθεί καμία αποζημίωση στον μισθωτή, σε περίπτωση που:

 • ο μισθωτής δεν έχει προβεί στη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων εντός της σχετικής προθεσμίας,
 • ο μισθωτής δεν χρησιμοποιεί την έκταση για το σκοπό που του εκμισθώθηκε,
 • βλάπτεται το δημοτικό και δημόσιο συμφέρον .

Β) Η μίσθωση μπορεί να λυθεί από πλευράς του μισθωτή κατόπιν αιτήσεώς του προς το Δημοτικό Συμβούλιο .

Άρθρο 23

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Άρθρο 24

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, επτά (07) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 

 

Άρθρο 25

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί με την αριθ. 241/2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου κα Ευτυχία Νικολοπούλου, στο τηλέφωνο 2665361255. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ 270/81. Οι όροι της δημοπρασίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech