ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ DOCK-BI

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3

Τ.Κ. – Πόλη: 46100 - Ηγουμενίτσα

Πληροφορίες: Π. Καραπιπέρης

Τηλ.: 2665 361 155

e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

   Αρ. Πρωτοκόλλου: 8510

Ημερομηνία : 08/07/2020

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED KAI ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED KAI ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 223.790,00€ (χωρίς το ΦΠΑ) , ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 277.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.

Η παρούσα σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας με την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού και διακοσίων τριάντα (230) φωτιστικών σωμάτων με σύστημα φωτεινών πηγών τεχνολογίας LED και ελεγκτή φωτιστικού για το σύστημα τηλεδιαχείρισης.

Όλα τα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενους ιστούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρικά δίκτυα. Συγκεκριμένα τα εκατόν δέκα τρία (113) από αυτά θα είναι με βραχίονα κατάλληλα για οδοφωτισμό (για την παραλιακή οδό Αγ. Αποστόλων - Εθν. Αντιστάσεως - 28ης Οκτωβρίου), τα εκατόν πέντε (105) θα είναι κρεμαστού τύπου κατάλληλα για αστικούς δρόμους (για την οδό Κύπρου και τις παρόδους της) και τα δώδεκα (12) θα είναι τύπου κορυφής κατάλληλα για πλατείες και πεζόδρομους (για την κεντρική παιδική χαρά επί της παραλιακής οδού Εθν. Αντιστάσεως).

 

Η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV 34993000-4 “Φωτιστικά οδών”, CPV 31532800-2 “Βραχίονες Φωτιστικών” & 35721000-4 “Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών” και θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020 ["Cooperation Programme Interreg V/A Greece - Italy (EL-IT) 2014 - 2020"].

 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 277.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 223.790,32 €, ΦΠΑ: 53.709,68 €).

 

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας, απομακρυσμένης διαχείρισης καθώς και μείωσης του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των αντίστοιχων δικτύων Ηλεκτροφωτισμού από το συνεργείο του Ηλεκτρολογικού Τομέα του Δήμου Ηγουμενίτσας. Θα είναι έτοιμα προς χρήση και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα αντίστοιχα κεφάλαια και παραρτήματα της υπ’ αριθ. 67/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.     

 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε  τμήματα και περιλαμβάνει τις κάτωθι προμήθειες και υπηρεσίες:

Α/Α

Είδος

Ποσότητα

Ενδεικτική Τιμή μονάδας

Εκτιμώμενη Δαπάνη

1

Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 90W για βραχίονα  και ασύρματο ελεγκτή φωτιστικού για το σύστημα τηλεδιαχείρισης

113

780.00 €

88,140.00 €

2

Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 50W κρεμαστό με ασύρματο ελεγκτή φωτιστικού για το σύστημα τηλεδιαχείρισης

105

720.00 €

75,600.00 €

3

Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED κορυφής ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 80W με ασύρματο ελεγκτή φωτιστικού για το σύστημα τηλεδιαχείρισης

12

750.00 €

9,000.00 €

4

Ασύρματος τοπικός κόμβος επικοινωνίας για το σύστημα τηλεδιαχείρισης

2

2,100.00 €

4,200.00 €

5

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Τηλεδιαχείρισης - Λογισμικό Διαχείρισης και εγκατάσταση σε υπολογιστικό νέφος

1

3,512.82 €

3,512.82 €

6

Μονός βραχίονας για το φωτιστικό ΤΥΠΟΥ 1

27

260.00 €

7,020.00 €

7

Διπλός βραχίονας για το για το φωτιστικό ΤΥΠΟΥ 1

40

500.00 €

20,000.00 €

8

Τριπλός βραχίονας για το φωτιστικό ΤΥΠΟΥ 1

2

740.00 €

1,480.00 €

9

Εργασίες αποκατάστασης ιστών φωτιστικών τύπου 1 επί της παραλιακής οδού

69

100.00 €

6,900.00 €

10

Εργασία Απεγκατάστασης ΦΣ επί βραχίονα και εγκατάστασης νέου ΦΣ

230

21.00 €

4,830.00 €

11

Εργασία Απεγκατάστασης Βραχίονα φωτιστικών τύπου 1 και εγκατάσταση νέων βραχιόνων

113

27.50 €

3,107.50 €

 

Συνολική Αξία

223,790.32 €

 

ΦΠΑ (24%)

53,709.68 €

 

Συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ

277,500.00 €

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών της μελέτης.

 

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης κατά το άρθρο 27, παρ.1 του Ν. 4412/2016 επειδή η υποβολή των προσφορών θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα, κατά την παρ. 4 του ιδίου άρθρου.   Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00. 

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 27η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

08/07/2020

13/07/2020

13/07/2020

και ώρα 08:00

21/08/2020

και ώρα 15:00

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής όλων των παραπάνω περιπτώσεων αποτελεί το κριτήριο να ασκούν ως κύρια δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους (σύμφωνα με το α. 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016).

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, (σύμφωνα με το υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, χωρίς ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό των 4.475,81 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 210 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Γραφείο Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου Ηγουμενίτσας, Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, Τ.Κ. – Πόλη: 46100 – Ηγουμενίτσα, (Πληροφορίες: κ. Π. Καραπιπέρης), Τηλ.: 2665 361 155, e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας:  www.igoumenitsa.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί, καθώς και  την επίσημη  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Τύπο.

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν επαναληπτικού, που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

 ΑΡΧΕΙΑ

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Λώλος