Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ 1ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

       
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.

ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

 

 
   

Ηγουμενίτσα

 

    17/07/2020

Αριθμ. Πρωτ.:

 

1264

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

  1. Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.ΠΟ., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ 1ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 47.800,00 € (συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ 24%).
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.ΠΟ, Ελευθερίας 7 - Ηγουμενίτσα, μέχρι και την 06/08/2020 ημέρα Πέμπτη.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665360020, FAX επικοινωνίας 2665360019, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κα. Μελανή Κυβράνογλου, καθώς και από τον ιστότοπο του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου του 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης προσφορών 10.00π.μ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, T.K. 46100 Ηγουμενίτσα) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.

4.1Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Δεν επιτρέπονται κοινοπραξίες επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.

4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ.1(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση.

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 770,00 € με ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 11/03/2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
  2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.

 Αρχεία 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΕΙΜΠΕΚΟΓΛΟΥ

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech