Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                     Ηγουμενίτσα : 19-08-2020

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. : 10649

 

 

Δ/νση Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τμήμα  Ανθρ. Δυναμικού& Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Ανθρ. Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Πληροφορίες : Γρ.Προσωπικού

Τηλ :  26653 61156-160-162

Fax:   26650 26067                                                                                                                                       

Διεύθυνση : Σουλίου 3

Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα                                                                                       

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87, Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Το άρθρο 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/τ. Α΄/14-03-2020 (κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19).
 4. Το άρθρο 37 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/τ. Α΄/20-03-2020 (κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
 5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 2389/τ. Β΄/14-7-2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 6. Την αριθ. 258/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (05) ατόμων με σύμβαση διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 13/9/2020 για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου .

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη με επιλογή πέντε (05) ατόμων με σύμβαση διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 13/9/2020 , για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας

 

 

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

Εργάτες/εργάτριες Καθαριότητας ΥΕ

    πέντε

    ( 5)

Δεν απαιτούνται

Έως 13/9/2020

 

 

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
 3. Να υποβάλλουν από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και για πέντε ημέρες (από την 20-08-2020 έως και 24-08-2020) την αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη Δ/νση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού στο Γραφείο Ανθρ. Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας (Δημαρχείο Ηγουμενίτσας, Σουλίου 3, Ηγ/τσα 46100, 1ος όροφος).

 

                                  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία, τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, αριθ. Μητρώου ΙΚΑ.
 2. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

                                                                                                                       

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

 

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                          

-Αντιδήμαρχο κ. Τζώρτζη

-Γραφείο Τύπου                                                                                

 (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου                                     

& πίνακα ανακοινώσεων)                                   

-ΚΕΠ Δημοτικών Ενοτήτων

 

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech