Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

 

Ελληνική Δημοκρατία                                          Ηγουμενίτσα 15-10-2020

Νομός Θεσπρωτίας                                               Αριθ. Πρωτ: 13780

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

 

 

 

                                                

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του Μ. 3463/2006 περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων και Κοινοτήτων.
  3. Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81), περί καθορισμού των οργάνων , της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωσης πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.
  4. το άρθρο 195 παρ.1 του Δ.Κ.Κ.
  5. Την αριθ. 129/2020  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση της έκτασης.
  6. Την αριθ. 315/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

                                           

                                       ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

    Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση:

  • Τo κατάστημα 67 τ.μ. στις Εργατικές Κατοικίες της Νέα Σελεύκειας.
  • Τo κατάστημα 27 τ.μ. στις Εργατικές Κατοικίες της Νέα Σελεύκειας.

           Τα παραπάνω καταστήματα  ανήκουν  κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

‘Αρθρο 1ο

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέτει σε εκμίσθωση με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία και συγκεκριμένα:

1) Το ακίνητο κατάστημα 67 τ.μ. που βρίσκεται στην Ηγουμενίτσα στην Τοπική Κοινότητα Νέας Σελεύκειας και ειδικότερα στον οικισμό με τις εργατικές κατοικίες του ΟΕΚ, όπως ειδικότερα περιγράφεται στη με αριθ. 9730/2008 σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Σβερκούνου-Γραβάνη, η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί. Το ως άνω ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Ηγουμενίτσας ο οποίος στη συνέχεια θα αποκαλείται εκμισθωτής.

2) Το ακίνητο κατάστημα 27 τ.μ. που βρίσκεται στην Ηγουμενίτσα στην Τοπική Κοινότητα Νέας Σελεύκειας και ειδικότερα στον οικισμό με τις εργατικές κατοικίες του ΟΕΚ, όπως ειδικότερα περιγράφεται στη με αριθ. 9730/2008 σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Σβερκούνου-Γραβάνη, η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί. Το ως άνω ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Ηγουμενίτσας ο οποίος στη συνέχεια θα αποκαλείται εκμισθωτής.

 

 ‘Αρθρο 2ο 

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί την 30/10/2020 ημέρα Παρασκευή από ώρα 11:00 μέχρι ώρα 11:15 (λήξη υποβολής προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα τότε μπορεί να επαναληφθεί στο ίδιο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 06/11/2020 ημέρα Παρασκευή από ώρα 11:00 μέχρι ώρα 11:15 (λήξη υποβολής προσφορών).

 

‘Αρθρο 3ο

   Το μίσθωμα θα είναι μηνιαίο, ορίζεται στο ποσό των  εκατό (100,00) ευρώ, για τα  δυο καταστήματα (67 τ.μ. & 27 τ.μ.), μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου, για έξι (6) χρόνια με δυνατότητα παράτασης της μισθώσεως για  δυο (2) επιπλέον έτη και θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 10ης ημέρας. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού.

  Ο μισθωτής βαρύνεται εξ ολοκλήρου με το 3,6% τέλος χαρτοσήμου.

 

Άρθρο 4ο

       Για να γίνει κάποιος δεκτός στην Δημοπρασία θα πρέπει να είναι κατοικοδημότης του Δήμου Ηγουμενίτσας και να καταθέσει  στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ποσό ίσο προς 1/10 αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,  η οποία αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε, φορολογική ενημερότητα καθώς και βεβαίωση ότι δεν οφείλει στο Δήμο Ηγ/τσας.

Το ποσό της εγγυητικής επιστολής είναι εφτακόσια είκοσι ευρώ (720,00) για τα  δυο καταστήματα (67 τ.μ. & 27 τ.μ.).

 

Άρθρο 5ο

        Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

 

Άρθρο 6ο

       Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Άρθρο 7ο

         Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτό για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

Άρθρο 8ο

   Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά τον νόμο αρμόδια όργανα.

 

Άρθρο 9ο

     Το μίσθωμα επιβαρύνεται με το αντίστοιχο χαρτόσημο και θα καταβληθεί σε 12    ( δώδεκα ) ισόποσες δόσεις .

   Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης και οι υπόλοιπες το πρώτο δεκαήμερο του αντίστοιχου της υπογραφής της σύμβασης μήνα κάθε έτους και στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας για λογαριασμό του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

Άρθρο 10ο

      Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της εγκριτικής απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

 

Άρθρο 11ο

      Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ  αποχρώντος λόγου.

 

Άρθρο 12ο

      Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

 

Άρθρο 13ο

      Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

Άρθρο 14ο

    Ο μισθωτής που θα προέλθει από τον διαγωνισμό ως ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται με δικά του έξοδα και χωρίς συμψηφισμό με μισθώματα:

α) Να προβεί στις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του εσωτερικού χώρου του μισθίου, χωρίς όμως με τον τρόπο αυτό να προβεί σε αλλοίωση ή ουσιώδη μεταβολή της χρήσης για την οποία προορίζεται το ακίνητο.

β) Να ζητήσει την έγγραφη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή στο μίσθιο.

γ) Να επιτρέψει στο Δήμο να προχωρήσει σε τυχόν κατά την κρίση του έργα ανακαίνισης, ή επισκευών με δική του  πρωτοβουλία, τα οποία θα είναι απαραίτητα για την καλαισθησία του χώρου.

 

Άρθρο 15ο

     Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

 Άρθρο 16ο

    Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση  καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή.

 

Άρθρο 17ο

     Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

    Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί  στην εφημερίδα Διαβούλευση.

 

 Άρθρο 18ο

 Όποιος από τους ενδιαφερόμενους έχει ανεξόφλητες οφειλές προς το Δήμο δεν μπορεί να λάβει μέρος στη Δημοπρασία.

 

Άρθρο 19ο

      Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία, ημέρες   και ώρες γραφείου,  Διεύθυνση Σουλίου 3, Τηλέφωνο 2665361255 κα Ευτυχία Νικολοπούλου.

  

                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

 

 

   

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech