Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                             Ηγουμενίτσα, 09.11.2020                                                                  

Νομός Θεσπρωτίας                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 14959

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων

 

Περίληψη αριθ. 18/2020

Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο:

 “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος”

 Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 101983  

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ του Δήμου Ηγουμενίτσας», για ένα έτος.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 146.443,40€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (13% & 24%), ήτοι συνολικού ποσού 165.568,67€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου ΠΑΚΠΠΟ, έτους 2020.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α’ βαθμού), Διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.: 2665 361 212, fax: 2665029119, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..  Αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες σχετικά με την αριθ. 02/2020 μελέτη: Μελίνα Κυβράνογλου, τηλ. 2665 360 020.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) τμήματα:

 

  • ΤΜΗΜΑ Α – Είδη Παντοπωλείου, συνολικού π/υ με 957,90€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (περιλαμβάνει τα υποτμήματα Α.1, Α.2 και Α.3)
  • ΤΜΗΜΑ Β – Είδη Οπωροπωλείου, συνολικού π/υ 516,45€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
  • ΤΜΗΜΑ Γ – Είδη Κρεοπωλείου, συνολικού π/υ 578,39€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
  • ΤΜΗΜΑ Δ – Είδη Ιχθυοπωλείου, συνολικού π/υ 978,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
  • ΤΜΗΜΑ Ε – Είδη Γαλακτοπωλείου, συνολικού π/υ 398,70€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
  • ΤΜΗΜΑ ΣΤ – Είδη Αρτοποιείου, συνολικού π/υ 139,23€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για το σύνολο όμως των ειδών κάθε τμήματος  και κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  ανά τμήμα. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  27 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  15:00.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά - Οικονομική Προσφορά»:         3  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

                                                                                                                                                                                                             

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος  για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ανεξάρτητη Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονική και για το παραδεκτό της άσκησης κατατίθεται παράβολο ύψους 0,5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας του τμήματος για το οποίο ασκείται η προσφυγή. Σε κάθε περίπτωση το παράβολο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600,00) ευρώ.

 

Αρχεία διαγωνισμού

 

Ο  Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech