Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

 Ηγουμενίτσα. 21.12.2020

Αριθ. πρωτ. 16882

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια). (κωδ. ΟΠΣΑΑ 19.2.4.5_1/Μ2998829)»

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ»

 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας διακηρύττει ότι την 18η  του μηνός  Ιανουαρίου  του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, ΤΚ 46100), θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 και του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ».

 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010935651 και πρόκειται για το υποέργο 1 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ».

 

Η προμήθεια του εξοπλισμού έχει CPV: 39150000-8 (Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός) και αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες (τμήματα) προμηθειών:

Τμήμα Α: Καθίσματα συνεδριακού τύπου, προϋπολογισμού 33.150,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 41.106,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Τμήμα Β: Καθίσματα εργασίας τροχήλατα, προϋπολογισμού 1.600,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.984,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Τμήμα Γ: Κουρτίνες και λοιπός εξοπλισμός, προϋπολογισμού 16.890,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 20.943,60€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης, με βάση την αριθ. 35/2018 εγκεκριμένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, ανέρχεται στο ποσό των  51.640,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 64.033,60 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα  46100), μέχρι τις …/…/2020 (ημερομηνία) και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας: (www.igoumenitsa.gr).

 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ (Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή), προσαρμοσμένη σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του Ν. 4412/2016 και τις οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ για προμήθειες με προϋπολογισμό κάτω των 60.000,00 € προ ΦΠΑ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

  1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 (Κωδικός ΣΑΕ: 2017ΣΕ08210000)

 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ηγουμενίτσας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ηγουμενίτσας, αρμόδιοι υπάλληλοι Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ:2665361212, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Ανδρέας Κώτσιος, τηλ:2665361241, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Αρχεία

 Διευκρίνηση 

Ηγουμενίτσα, 21.12.2020

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Ιωάννης Λώλος

 

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech