Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                     Ηγουμενίτσα : 07-01-2021

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. : 107

Δ/νση Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τμήμα  Ανθρ. Δυναμικού& Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Ανθρ. Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Πληροφορίες : Γρ.Προσωπικού

Τηλ :  26653 61156-160-162

Fax:   26650 26067                                                                                                                                       

Διεύθυνση : Σουλίου 3

Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα                                                                                      

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87, Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5.  Τις διατάξεις του Ν. 4745/2020 Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 214/06-11-2020)
 6. Τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 7 Ιανουαρίου  2021 έως και τη Πέμπτη 7 Ιανουαρίου  2021 και
 7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 2389/τ. Β΄/14-7-2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 8. Την αριθ. 437/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Την πρόσληψη με επιλογή έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ειδικότερα τριών (3) καθαριστριών σχολικών μονάδων ΥΕ  και χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2021 και τριών (3) εργατών καθαριότητας ΥΕ και χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/07/2021, εκ των οποίων δύο (2) θα απασχοληθούν στο Κυνοκομείο του Δήμου Ηγουμενίτσας,  καλύπτοντας  κατεπείγουσες ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας

 

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

101

Καθαρίστριες σχολικών μονάδων ΥΕ

Τρεις (3)

Δεν απαιτούνται

Από υπογραφή Σύμβασης έως 30/6/2021

 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟ-ΛΗΣΗΣ

102

Εργάτες  καθαριότητας  Κυνοκομείου ΥΕ

Δύο(2)

Δεν απαιτούνται

Από υπογραφή Σύμβασης έως 5/7/2021

 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟ-ΛΗΣΗΣ

103

Εργάτες  καθαριότητας  ΥΕ

Ενας(1)

Δεν απαιτούνται

Από υπογραφή Σύμβασης έως 5/7/2021

 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟ-ΛΗΣΗΣ

 

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ).
 3. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται.
 4. Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων του άρθρου 21 (παρ. 8-15) του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου.
 5. Λόγω του κατεπείγοντος καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν μέσω της πλατφόρμας https://eservices.igoumenitsa.gr/ (Κατηγορία Αιτήσεων: Διαχείριση Προσωπικού / Υπο-Κατηγορία Αιτήσεων: Αίτηση για πρόσληψη) από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και για πέντε ημέρες (από την 12-01-2021 έως και την 17-01-2021), την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

                                  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, αριθ. Μητρώου ΙΚΑ. 
 2. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

 

 

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech