Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 Δήμος Ηγουμενίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηγουμενίτσα, 16/02/2021

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. 1818

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Γραφείο Προγραμματισμού,

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Σουλίου 3, 461 00 Ηγουμενίτσα

 

Πληροφορίες: Π. Καραπιπέρης

 

Τηλ.: 26653 61155

 

Fax: 2665026067

 

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας πρόκειται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (02) ατόμων ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών (1 ΠΕ & 1 ΤΕ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια»(Επίσημος τίτλος: «Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings») με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020», με αντικείμενο την εκτέλεση του ως άνω έργου, συνολικής διάρκειας δέκα (10) μηνών.

 

Τόπος εκτέλεσης

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

Δήμος Ηγουμενίτσας

Έως και 10 μήνες από την ημερομηνία εγκρίσεως.

Η σύμβαση λύεται με τη λήξη του έργου ήτοι στις 31.10.2021 ακόμη και αν δεν έχουν παρέλθει οι 10 μήνες

2

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1.       Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

3.    Εργασιακή Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα Interreg (Διασυνοριακά ή Διακρατικά),

4.    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,

  1. Γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1.    Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

3.    Γνώση χειρισμού Η/Υ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηγουμενίτσας, Δημαρχιακό Μέγαρο, Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 461 00 (Γραφείο: Πρωτόκολλο).

Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφεται το εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στο πλαίσιο του έργου

«Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings») με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020»”

Η λήξη της προθεσμίας είναι 10 ημέρες από την επόμενη ημέρα δημοσίευσής της στην εβδομαδιαία εφημερίδα. Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται.

Δημοσίευση ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα (Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση, Τρόποι απόδειξης γλωσσομάθειας, Τρόποι απόδειξης Γνώσης Χειρισμού Η/Υ, Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΜΕ) να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στο Γραφείο Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Ηγουμενίτσας στην έδρα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3), στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr) και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τα σχετικά Παραρτήματα μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Ηγουμενίτσας στην έδρα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Κατάταξη υποψηφίων

Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη δύο (2) ομάδες κριτηρίων:

α)     Μοριοδότηση       βάσει      τυπικών,       εκπαιδευτικών       προσόντων       και      προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,

β) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

 

Για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή:

  • 60% για την ομάδα κριτηρίων (α),
  • 40% για την ομάδα κριτηρίων (β).

 

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:

  1. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου,
  2. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου σχετικού με τα Ευρωπαϊκά έργα (situational interview).

 

Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να ζητηθούν είτε με αποστολή φαξ στο 2665026067 ή με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Γραφείο Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Ηγουμενίτσας, τηλ. 26653 61155).

 Αρχεία 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Ιωάννης Λώλος

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech