Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΑΚΠΠΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

 

 

ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια). (κωδ. ΟΠΣΑΑ 19.2.4.5_1/Μ2998829)»

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ»

 

 

Το ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας» διακηρύττει ότι την 14 του μηνός  ΑΠΡΙΛΙΟΥ. του έτους 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο γραφείο Προμηθειών του ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 και του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011050247 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ».

 

Η προμήθεια μουσικών οργάνων και στολών για τη φιλαρμονική ορχήστρα του ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες προμηθειών: α) CPV 37310000-4 «Μουσικά Όργανα», με προϋπολογισμό  12.059,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) β) CPV 18400000-3 «Ειδικά Ενδύματα και Εξαρτήματα Ένδυσης», με προϋπολογισμό 8.100,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της προμήθειας μουσικών οργάνων και στολών για τη φιλαρμονική ορχήστρα του ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 01/2020 από την Οικονομική Υπηρεσία του ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», ανέρχεται στο ποσό των 20.159,00  ΕΥΡΩ ωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 24.997,16 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ), μέχρι τις 09-04-2021 (ημερομηνία) και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας: (www.igoumenitsa.gr).

 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ, προσαρμοσμένη σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του Ν. 4412/2016 και τις οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ για προμήθειες με προϋπολογισμό κάτω των 60.000,00 € προ ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

  1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», αρμόδια υπάλληλος ΚΥΒΡΑΝΟΓΛΟΥ ΜΕΛΑΝΗ (τηλ.:26653-60020 Φαξ:26650-26346 ).

 

 Αρχεία 

 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, 23/03/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΑΚΠΠΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΕΪΜΠΕΚΟΓΛΟΥ

 

……………………………….

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech