Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ «ΚΕΝΤΡΙΚΟ» ΣTO ΔΡΕΠΑΝΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

           

 

Ελληνική Δημοκρατία                             Ηγουμενίτσα, 09/04/2021

Νομός Θεσπρωτίας                                  Αριθ. Πρωτ :  4301

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ «ΚΕΝΤΡΙΚΟ»  ΣTO    ΔΡΕΠΑΝΟ   ΔΗΜΟΥ     ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων και Κοινοτήτων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981(ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

2) Τη με αριθ. 241/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων.

3) Τη με αριθ. 8504/1969 απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας με την οποία παραχωρήθηκε στο Δήμο Ηγουμενίτσας το με αριθ. 1196 τεμάχιο Διανομής, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Ηγουμενίτσας Τόμος 44- αριθ. 81

4) Την με αριθ. 85/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση για εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου

5) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το αρ. 3 του    Ν. 4623/2019.

6) Τις με αριθ. Πρωτ. 59188/15-12-1972 και με αριθ. 572/72 άδειες οικοδομής του κτιρίου, καθώς και την με αριθμό 36/2010 άδεια νομιμοποίησης και εξαίρεσης από την κατεδάφιση.

7) Την αριθ 100/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση του καταστήματος πρώην «Κεντρικό» στο Δρέπανο Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

 

    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο Επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την εκμίσθωση - Δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στo Δρέπανο του Δήμου Ηγουμενίτσας με την ονομασία « ΚΕΝΤΡΙΚΟ » , το οποίο αποτελείται από: κτίριο κεντρικό  με στοιχεία 6-7-8-9-10-11-14-15-6 εμβαδού 455 τ.μ., χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων  με στοιχεία 5-6-7-8-9-4-5 εμβαδού 301,58 τ.μ., αύλειο χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων  με στοιχεία 16-17-20-19-18-12-13-16 εμβαδού 888,72 τ.μ., χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων με στοιχεία 10-11-14-13-12-10 εμβαδού 56,81 τ.μ., και χώρο ανάπτυξης αθλοπαιδιών – παιδικής χαράς με στοιχεία 1-2-3-4-5-1 εμβαδού  1.130,90  τ.μ. , όπως εμφαίνεται και απεικονίζεται στο από Ιούνιο 2020  Τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με τους κάτωθι όρους :

 

Άρθρο 1

Τόπος – χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα του Δήμου Ηγουμενίτσας και στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη (28 Απριλίου 2021) την ίδια ώρα με τους ίδιους όρους.

Άρθρο 2

Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

 

Η Δημοπρασία είναι πλειοδοτική και θα γίνει με έγγραφες κλειστές προσφορές που θα υποβληθούν, κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη από την επιτροπή που έχει ορισθεί με την με αριθμό 241/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

 Με την έναρξη της δημοπρασίας ελέγχονται και μονογράφονται τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων. Η επιτροπή αποδέχεται ή αποκλείει τους συμμετέχοντες που δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής. Η απόφαση της επιτροπής της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους από τη διακήρυξη προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

Κανείς δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία πέραν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής. Στη συνέχεια οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο οποίο θα καθορίζεται ρητά το περιεχόμενο της πληρεξουσιότητας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι ο τρίτος συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Για την έγκριση των πρακτικών θα αποφασίσει στη συνέχεια το αρμόδιο, σύμφωνα με το Νόμο, όργανο.

Άρθρο 3

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία και δικαιολογητικά

 

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες , αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες , ενώσεις προσώπων που έχουν συσταθεί νομίμως τουλάχιστον πριν την ημέρα του διαγωνισμού . Αποκλείονται από τη δημοπρασία οι οφειλέτες του Δήμου και όσοι δεν προσκομίσουν κατά την διενέργεια την δημοπρασίας βεβαίωση της αρμόδιας ∆.Ο.Υ ότι εκπλήρωσαν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και αντίστοιχη βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών .  Αποκλείεται επίσης η συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων που τους έχει επιβληθεί η ποινή αποκλεισμού από τους δημόσιους διαγωνισμούς.

Ομοίως αποκλείεται η συμμετοχή Νομικών Προσώπων, οποιασδήποτε μορφής Κοινοπραξιών και αφανών εταιρειών εφόσον σε αυτά συμμετέχει  ή εκπροσωπείται νόμιμα κατά το καταστατικό τους φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει οφειλές στο Δήμο , στη Δ.Ο.Υ. ή του έχει επιβληθεί η ποινή αποκλεισμού από τους δημόσιους διαγωνισμούς .

 

 Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού , πέραν του κλειστού φακέλου με την προσφορά και τα εξής δικαιολογητικά μέσα σε φάκελο με την ένδειξη δικαιολογητικά :

 1. Εγγύηση συμμετοχής :Για να γίνει δεκτός κάποιος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή της δημοπρασίας ποσό που αντιστοιχεί στο 10% επί του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς επί του μισθώματος που αντιστοιχεί στο σύνολο της διάρκειας της μισθώσεως, ήτοι (4.000,00 ευρώ Χ 9 έτη = 432.000,00 : 10 = 43.200.00 ευρώ). Το παραπάνω ποσοστό επέχει θέση εγγύησης και μπορεί να συνίσταται σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σε αυτό του ποσού από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή το γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πρέπει να έχει εκδοθεί κατά την κείμενη νομοθεσία και θα πρέπει να έχει ισχύ για εξήντα ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού .
  Η εν λόγω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους συμμετέχοντες και μη πλειοδοτήσαντες, μετά την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως, σε κάθε δε περίπτωση εντός εξήντα (60) ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
 2. Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και τη σχετική σύμβαση μίσθωσης, καθιστάμενος έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και για όλες τις υποχρεώσεις , παραιτούμενος του ευεργετήματος της διζήσεως και διαιρέσεως .
 3. Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος: Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, εφ’ όσον είναι φυσικό πρόσωπο . Προκειμένου περί εταιριών, αντίγραφο του καταστατικού συστάσεως και πιστοποιητικό περί μη λύσης τους, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ και σε περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του ∆.Σ. της, με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα
 4. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής & φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος.
 5. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: «έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα . Επίσης έλαβα γνώση του χώρου που πρόκειται να εκμισθωθεί καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων και της κατάστασης , νομικής και πραγματικής στην οποία βρίσκεται, της διέπουσας τη λειτουργία του νομοθεσία , και βρίσκω το δημοτικό ακίνητο και τους προς μίσθωση χώρους της απολύτου αρεσκείας μου και ανταποκρινόμενο στην οικονομική μου προσφορά και κατάλληλο για την χρήση που πρόκειται να λειτουργήσει.».
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: « παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα μου για ακύρωση , υπαναχώρηση , καθώς και από κάθε αξίωση μου για αποζημίωση σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κάνω χρήση του εκμισθούμενου χώρου ».
 8. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο: 1. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος. 2. Το αυτό ισχύει και για όλους τους εταίρους, εφ’ όσον η εταιρεία είναι προσωπική.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται τον εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του καθώς και τον ΑΦΜ του .
 10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση προσκόμισης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, σε περίπτωση ανάδειξής του ως μισθωτή , αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας καθώς και τα προβλεπόμενα κατωτέρω αδικήματα: ϊ) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ϋ) δωροδοκία, iii) απάτη, και ϊν) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
  Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: φυσικά πρόσωπα, ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. & Ε.Ε., διαχειριστές ΕΠΕ, Πρόεδρος/ Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.       
  Όσον αφορά Νομικά πρόσωπα , όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται και για τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο, όπως θα προκύπτει από το τελευταίο έγγραφο εκπροσώπησής του, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του, ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του Καταστατικού του υποψήφιου και των έγγραφων τροποποιήσεων του, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό μεταβολών και τροποποιήσεων του Καταστατικού.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: « δεσμεύομαι σε περίπτωση που αναδειχθώ πλειοδότης να προσλαμβάνω ναυαγοσώστη την περίοδο από 01 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου, από ώρες 10.00 έως και 18.00 κάθε έτους ή για το χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία κάθε φορά , η δαπάνη του οποίου θα με βαρύνει ».
 12. Επίσης ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποχρεούται να υποβάλλει ως εγγύηση ακίνητο- οικόπεδο , η αντικειμενική αξία του οποίου να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των  εκατον πενήντα χιλιάδων ευρώ ( 150.000,00 Ευρώ), απαλλαγμένο από οποιοδήποτε βάρος. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, το ακίνητο πρέπει να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στους ίδιους τους συμμετέχοντες ή  στον εγγυητή και σε περίπτωση νομικών προσώπων ή ενώσεως προσώπων, αναλόγως της νομικής τους μορφής, δύναται να ανήκει είτε στο νομικό πρόσωπο είτε σε κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό ή στον εγγυητή .

Προκειμένου να γίνει δεκτή η συμμετοχή κάποιου ενδιαφερόμενου πρέπει να έχει υποβάλλει με το φάκελο συμμετοχής σχετικό πιστοποιητικό ιδιοκτησίας καθώς και βαρών του οικείου Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας που βρίσκεται το ακίνητο με εκτίμηση της τρέχουσας αξίας του από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή με έγγραφο δημόσιο από το οποίο να προκύπτει η αξία του ( π.χ. ΕΝΦΙΑ) καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι , εφόσον ο συμμετέχων αναδειχθεί πλειοδότης ,αποδέχεται να εγγραφεί στο ακίνητο του συναινετική προσημείωση υποθήκης και ότι η εγγραφή θα γίνει μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης . Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων δεσμεύεται ότι για όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση και εφόσον αναδειχθεί ο συμμετέχων πλειοδότης θα παραμείνει ελεύθερο βαρών και στην διάθεση του Δήμου.

Δικαιολογητικά του εγγυητή :

 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο
 3. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής & φορολογικής ενημερότητας
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986στην οποία να δηλώνεται ότι << έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι έλαβα γνώση του ακινήτου και της κατάστασης νομικής και πραγματικής στην οποία αυτό βρίσκεται και την αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα και αποδέχομαι ότι ευθύνομαι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και για όλες τις υποχρεώσεις και ότι παραιτούμαι από το ευεργέτημα της διζήσεως και διαιρέσεως>>
 5. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του από το οποίο να προκύπτει ότι ο εγγυητής δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: « παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα μου για ακύρωση , υπαναχώρηση , καθώς και από κάθε αξίωση μου για αποζημίωση σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο μισθωτής υπέρ του οποίου εγγυώμαι δεν κάνει χρήση του εκμισθωμένου χώρου ».

Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ειδικά τα έγγραφα νομιμοποίησης καθώς και όλα τα πιστοποιητικά, των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων, θα είναι στην γλώσσα της χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.

Όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα, πλην των δημοσίων εγγράφων από ελληνικές δημόσιες αρχές, για τα οποία δεν απαιτείται επικύρωση.

Άρθρο 4

Εγγύηση και εγγυητής

 

Η εγγυητική επιστολή του άρθρου 3 του παρόντος αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της συμβάσεως με άλλη, η οποία θα είναι ίση με το 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος που θα επιτευχθεί για μια  εννεαετία , για την εξασφάλιση της έγκαιρης και της εντός των υπό της διακήρυξης οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής είναι εννεαετής  , σε περίπτωση δε παρατάσεως της μισθώσεως για ακόμη τρία έτη, ο πλειοδότης οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή επιπλέον τριετούς διάρκειας, όσο δηλαδή και το διάστημα της σύμβασης μίσθωσης, σε διαφορετική περίπτωση δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμψηφιστεί με τα μισθώματα ή άλλες οφειλές. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και για όλες τις υποχρεώσεις, στερούμενος του ευεργετήματος της διζήσεως και διαιρέσεως. Ο εγγυητής οφείλει πριν την υπογραφή να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που κατέθεσε και ο συμμετέχων και αναφέρονται ανωτέρω . Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και καλής λειτουργίας του μισθίου, επιστρέφεται ατόκως μόνον εφόσον εκπληρωθούν όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της σύμβασης, μετά τη λήξη της μίσθωσης, την ολοσχερή εξόφληση του μισθώματος και κάθε παρεπόμενης με τη μίσθωση οφειλής και την παράδοση του μισθίου, με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται λόγος κατάπτωσής της.

 

 

Άρθρο 5

Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς

 

 Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) Επίσης ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να προσλάβει ναυαγοσώστη την περίοδο από 01 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου, από ώρες 10.00 έως και 18.00 κάθε έτους ή για το χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία κάθε φορά , η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον μισθωτή .

 

 

Άρθρο 6

Διάρκεια μίσθωσης

 

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για εννέα έτη  (9) έτη με δυνατότητα παράτασης της μισθώσεως για τρία επιπλέον (3) έτη, με την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής θα αιτηθεί την παράταση τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της μισθώσεως .Αρμόδιο όργανο να αποφασίσει για την παράταση είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της μισθώσεως αρχίζει από την πρώτη του μηνός μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει μετά την παρέλευση της αντίστοιχης ημέρας του παραπάνω διαστήματος, οπότε ο μισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει το εκμισθούμενο ακίνητο αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση, διαφορετικά θα ευθύνεται σε αποζημίωση του εκμισθωτή.Τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου της μίσθωσης και τα έξοδα για την μεταγραφή αυτού στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο -κτηματολόγιο  βαρύνουν τον πλειοδότη -μισθωτή.

 

Άρθρο 7

Αναπροσαρμογή μισθώματος

 

Το μίσθωμα που θα καθορισθεί σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής της δημοπρασίας θα μείνει σταθερό από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού και για ένα έτος . Ο μισθωτής δεν δικαιούται μείωση του μισθώματος από την κατακύρωση της μίσθωσης και σε κάθε περίπτωση παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση.

Μετά την πάροδο του πρώτου μισθωτικού έτους θα καταβάλλεται ετήσια αύξηση 3% υπολογιζόμενη κάθε φορά στο προηγουμένως καταβαλλόμενο μίσθωμα. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο μισθωτής βαρύνεται εξ ολοκλήρου και με το τέλος χαρτοσήμου.

 

Άρθρο 8

Χρόνος και τρόπος καταβολής του Μισθώματος

 

Το μίσθωμα καταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου ή σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, μηνιαίως κατά το πρώτο τριήμερο εκάστου ημερολογιακού μήνα , χωρίς σχετικό ειδοποιητήριο . Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του μισθώματος ο οφειλέτης υπόκειται στην πληρωμή των προσαυξήσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις του Νόμου, ανεξάρτητα από τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που μπορούν να ληφθούν από το Δήμο για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων δόσεων. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος του Δήμου από την σύμβαση ή το Νόμο, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος, ο Δήμος υποχρεούται να προβεί στην είσπραξή του μετά των αναλογούντων τόκων υπερημερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., κατόπιν της αποστολής σχετικής προειδοποιητικής επιστολής όχλησης για την καταβολή. Συμφωνείται ότι  η  υποχρέωση καταβολής μισθώματος για το πρώτο μισθωτικό έτος άρχεται τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον πλειοδότη να ανακαινίσει – προσαρμόσει το μίσθιο.

 

Άρθρο 9

Υπογραφή Σύμβασης

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του στα γραφεία του Δήμου για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης , άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα αποτελέσματα της δημοπρασίας χωρίς να γεννάται στους προσφέροντες και συμμετέχοντες οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση από προσυμβατική ευθύνη ή από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με μόνη τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχονται τον ανωτέρω όρο και παραιτούνται από την προβολή σχετικών ενστάσεων , αξιώσεων και διεκδίκησης τυχόν αποζημιώσεων.

Λόγοι ακύρωσης μπορεί να είναι μεταξύ άλλων :

 • Μη ικανοποιητική συμμετοχή
 • Μη ικανοποιητικό ύψος οικονομικής προσφοράς
 • Λόγοι που ανάγονται στις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου.

 

Άρθρο 10

Λήξη μίσθωσης

 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης και χωρίς καμία ειδοποίηση ή όχληση εκ μέρους του εκμισθωτή να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε καθώς και τον εξοπλισμό του εν λειτουργία χωρίς φθορές, πέραν των όσων φυσιολογικά θα μπορούσαν να επέλθουν ύστερα από την χρήση του, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 13 συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής, στο οποίο καταγράφονται οι φθορές, εκτιμώνται ποιοτικά και ποσοτικά και αποτιμώνται οικονομικά οι φθορές που δεν θεωρούνται φυσιολογικές και την περίπτωση αυτή η Επιτροπή εισηγείται την παρακράτηση ισόποσου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

 

Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του εκμισθωτή.

Άρθρο 11

Χρήση μισθίου -Αναμίσθωση -Υπεκμίσθωση

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως εστιατόριο – καφετέρια –μπαρ και απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε μερική ή ολική μεταβολή χρήσης. Απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος νυχτερινής διασκέδασης. Απαγορεύεται η χρήση του μισθίου ως οικογενειακή κατοικία του μισθωτή. Απαγορεύεται στον μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου (διαφορετική από την υπάρχουσα μορφή του) χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 Σε περίπτωση αθέτησης των παραπάνω, δικαιούται ο Δήμος Ηγουμενίτσας να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης και να ανακαλέσει την εκδοθείσα άδεια λειτουργίας (λόγω ουσιώδους τροποποίησης των όρων της) Απαγορεύεται η χρήση προσωρινών κατασκευών, στεγάστρων, τεντών, παραπετασμάτων ή πλαισίων στον περιβάλλοντα χώρο. Το Κατάστημα θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του κοινού, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το μίσθιο παραδίδεται στην κατάσταση που βρίσκεται χωρίς υποχρέωση του Δήμου να προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή ή δαπάνη ακόμη και αναγκαία καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Συντάσσεται και υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής με την καταγραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού του μισθίου. Ο μισθωτής αναλαμβάνει να διατηρεί το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε και να το συντηρεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Ο μισθωτής θα αναλάβει, αν απαιτηθεί, την επισκευή του ακινήτου με δαπάνες του, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, κατόπιν αιτήματός του και έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με μελέτη που θα συνταχθεί από τον Δήμο.Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο , όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που θα γίνει από τον μισθωτή ( η οποία θα πρέπει να γίνει μετά από έγκριση και σύμφωνη γνώμη του δήμου ) περιέρχεται στην κυριότητα του δήμου μετά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης , χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του μισθωτή, ο οποίος δεν δικαιούται να αφαιρέσει οτιδήποτε.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι ανωτέρω όροι ή χρειαστεί το ακίνητο για δική του χρήση ειδοποιώντας ένα (1) μήνα νωρίτερα τον ενοικιαστή.

Ο μισθωτής υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησής του να μην προκαλεί ενοχλητικούς θορύβους και γενικά να τηρεί τους κανόνες των υγειονομικών και Αστυνομικών Διατάξεων, την κείμενη νομοθεσία, να λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης από κάθε φύσης ρυπογόνους ουσίες και να συμμορφώνεται στις εκάστοτε οδηγίες του δήμου και στις διαταγές της Λιμενικής Αρχής.

Σιωπηρή αναμίσθωση ή ανανέωση ή παράταση ( γραπτή ή προφορική ) ως και υπεκμίσθωση του μίσθιου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Γενικά απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση, ολικά ή μερικά, της χρήσης του μισθίου, καθώς και η ολική ή μερική μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης καθ' οποιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε τρίτο πρόσωπο. Η χρήση του μισθίου που τυχόν γίνει από τον μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν λογίζεται ως ανανέωση ή σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση της διάρκειας της μίσθωσης. Απαγορεύεται απολύτως η πρόσληψη συνεταίρου , χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου . Η σύσταση οποιασδήποτε μορφής εταιρείας μεταξύ του μισθωτή και τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και η μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων/ μετόχων του μισθωτή (αν είναι Ν.Π.) επιτρέπεται υπό όρους και μόνο με την προηγούμενη έγκριση του Δήμου

 

Άρθρο 12

Άδειες λειτουργίας μισθίου

 

 Ο μισθωτής θα εφοδιασθεί με τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας με δαπάνες του. Σε περίπτωση που ο μισθωτής για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκτήσει την απαιτούμενη άδεια, ή οποιαδήποτε άλλη άδεια απαιτείται προς τούτο ή ανακληθεί ή αφαιρεθεί η τυχόν χορηγηθείσα άδεια , ο εκμισθωτής (∆ήμος Ηγουμενίτσας) δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται των εκ της προκειμένης συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του .

 

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις - δικαιώματα μισθωτή

 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου για δική του χρήση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, να κάνει τη συνήθη από την φύση χρήση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση και να παραδώσει το μίσθιο με τη λήξη της μίσθωσης, στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.  Ο μισθωτής δεν δικαιούται να επεκτείνει τη λειτουργία του μισθίου πέραν των ορίων που καθορίζονται στα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα ή κατόψεις.

 

 Ο μισθωτής στερείται του δικαιώματος μείωσης του μισθώματος ή αποζημίωσης για βλάβη του παραχωρούμενου χώρου ή ζημία της επιχείρησής του εκ θεομηνίας ή άλλης τυχαίας αιτίας επερχόμενης μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.

 Σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης του μίσθιου. Όποιες τυχόν παρεμβάσεις, επισκευές, περιφράξεις, ή κατασκευές επιχειρήσει να πράξει ο πλειοδότης με τη σύμφωνη πάντοτε έγγραφη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και εφόσον επιτρέπονται αυτές κατόπιν χορήγησης σχετικής αδείας, θα πραγματοποιηθούν με δαπάνες του και αυτές θα παραμείνουν σε όφελος του μισθίου ακινήτου, μη δυνάμενες να συμψηφιστούν με μισθώματα.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής δεν θα έχει δικαίωμα ούτε να αφαιρέσει αυτές ούτε να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση. Όλες οι κτιριακές, βοηθητικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παραμένουν στο μίσθιο υπέρ του εκμισθωτού. Ενώ ο Δήμος διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ζητήσει να αφαιρεθούν αυτές και να επαναφερθεί το μίσθιο στην αρχική του κατάσταση.

Ο μισθωτής αναλαμβάνει, με δική του επιμέλεια και ευθύνη και με δικά του έξοδα την προστασία του μίσθιου και όλων των εγκαταστάσεών του και λαμβάνει κάθε είδους μέτρα ασφάλειας του μίσθιου, καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του καθώς και τον καθαρισμό και την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Κάθε είδους φόροι και τέλη που αφορούν το μίσθιο, δημόσιοι και δημοτικοί, βαρύνουν τον μισθωτή και καταβάλλονται από αυτόν. Ο μισθωτής οφείλει να συμμορφώνεται αμέσως στις γραπτές υποδείξεις του εκμισθωτή. Ο ∆ήμαρχος μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο του μισθωτή για την τήρηση των όρων της μισθώσεως σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από ένα δημοτικό σύμβουλο και δυο υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας .

Κάθε δαπάνη για την εκμετάλλευση και λειτουργία του μισθίου βαρύνουν τον μισθωτή. Τυχόν λογαριασμοί κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, ΔΕΥΑΗ κ.λ.π. , θα εκδίδονται στο όνομα του μισθωτή με ευθύνη του ίδιου. Με την έναρξη της μίσθωσης, οι μετρητές νερού (υδρόμετρο) και ρεύματος (ρολόι ∆ΕΗ) θα μεταφερθούν στο όνομα του μισθωτή με ευθύνη του και οι δαπάνες σύνδεσης, και κατανάλωσης θα βαρύνουν τον ίδιο. Οφείλει δε να κοινοποιήσει στο Δήμο σε προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η μεταφορά αυτή. Η μη συμμόρφωση του μισθωτού με τον όρο αυτό συνιστά λόγο καταγγελίας της μίσθωσης. Η μη εξόφληση των λογαριασμών αυτών ισοδυναμεί με μη πληρωμή του μισθώματος με όλες τις σχετικές συνέπειες.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδεικνύει αμάχητα αφενός ότι ο προσφέρων αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ότι έχει επισκεφθεί και ελέγξει το υπό εκμίσθωση ακίνητο και έχει σχηματίσει πλήρη γνώμη της πραγματικής και νομικής κατάστασης του, βρίσκοντας το της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση για την οποία το προορίζει και αφετέρου ότι έχει απευθυνθεί ήδη στις αρμόδιες για την έκδοση των αναγκαίων αδειών νόμιμης χρήσης του ακινήτου Υπηρεσίες και έχει διαπιστώσει τη δυνατότητα έκδοσής τους.

Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το κτίριο και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου, υδραυλικές κλπ σε άριστη λειτουργία μέχρι την ημέρα λήξης της μίσθωσης, πρέπει επίσης να κάνει καλή χρήση του μισθίου και ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, φθορά ή βλάβη στο μίσθιο είτε την προκαλέσει ο ίδιος, είτε μέλη της οικογένειάς του, είτε προστηθέντα από αυτόν πρόσωπα. Επίσης υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο καθαρό, να το χρησιμοποιεί με τρόπο που να μην θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των γειτόνων ή κατοίκων.

Ο μισθωτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης να καταθέσει πυρασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικής εταιρείας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, για αξία τουλάχιστον ίση της εκάστοτε αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (όπως αυτή αναγράφεται στο έντυπο υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκάστου έτους ή σε περίπτωση κατάργησής του, όπως προκύπτει από άλλο επίσημο τρόπο υπολογισμού αυτής) και την οποία αξία θα γνωστοποιεί εγγράφως ο εκμισθωτής στον μισθωτή (αρχικά πριν την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης και σε κάθε μεταβολή αυτής). Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την ασφάλιση αυτή, με δαπάνες του, καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης του και για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της μίσθωσης. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της ανανέωσης της σύμβασης της πυρασφάλισης, μετά της οικείας απόδειξης, τα παραδίδει ο μισθωτής στο Δήμο κάθε φορά, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του προηγουμένου πυρασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η ασφάλιση, θα γίνεται επ' ονόματι και υπέρ του Δήμου και με διαδοχικές συμβάσεις, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας. Την τυχόν κατά της ασφαλιστικής εταιρείας απαίτησή του, ο μισθωτής, εκχωρεί και μεταβιβάζει στο Δήμο με τον όρο, όπως ο Δήμος , σε περίπτωση πυρκαγιάς ή και άλλων υπό του ασφαλιστηρίου προβλεπομένων ατυχημάτων, διαθέσει την ασφαλιστική αυτή αποζημίωση αποκλειστικά για την αποκατάσταση του κτιρίου και των εγκαταστάσεων αυτού, του όρου τούτου καταχωρημένου και στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Κατά τη λήξη της μίσθωσης ή τη διάλυση της από υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως και απροφασίστως το μίσθιο, με πρωτόκολλο, σε καλή κατάσταση. Αλλιώς, θα αποβληθεί βιαίως και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο Δήμο αποζημίωση για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο, από την ημέρα της λήξης της μίσθωσης ή της διάλυσης της. Η αποζημίωση αυτή, θα είναι ποσού ίσου προς το 1/10 του καταβαλλομένου, κατά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης, μηνιαίου μισθώματος και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό των 40,00€ ανά ημέρα. Επίσης στην περίπτωση που ο μισθωτής εγκαταλείψει το μίσθιο, πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου της μισθώσεως και η μίσθωση λυθεί με καταγγελία εκ μέρους του εκμισθωτή , η αναφερόμενη εγγύηση δεν επιστρέφεται , αλλά εκπίπτει υπέρ του δήμου ως ποινική ρήτρα και αποζημίωση του , που συμφωνείται από τώρα ως νόμιμη , δίκαιη και εύλογη , καθίστανται δε ληξιπρόθεσμα και τα μη δεδουλευμένα μισθώματα.

Επίσης  ο μισθωτής υποχρεούται κατά την  διάρκεια  του superrallyνα μην λειτουργήσει το μίσθιο, χωρίς να  έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση  από το Δήμο. Για το μήνα αυτό ο μισθωτής δε θα καταβάλει μίσθωμα .

Άρθρο 14

Ευθύνη Δήμου

 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική σημερινή κατάσταση του μισθίου καθώς ο μισθωτής έχει προηγουμένως λάβει γνώση αυτής και την αποδέχεται. Επίσης δεν ευθύνεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου. Τέλος δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή των συμμετεχόντων.

Άρθρο 15

Επανάληψη δημοπρασίας

 

 Η Δημοπρασία θα επαναληφθεί μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης, αν δεν παρουσιαστεί πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται επίσης κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 16

Ενστάσεις κατά διακήρυξης και διαγωνισμού

 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας, εγγράφως, πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία που θα γίνει ο διαγωνισμός. Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, υποβάλλεται στην αρμόδια για το διαγωνισμό Επιτροπή του Δήμου σε -48- ώρες από την ώρα που θα τελειώσει ο διαγωνισμός. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών.

 

Άρθρο 17

Μη καταβολή αποζημίωσης λόγω μη έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας

 

Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά τον νόμο αρμόδια όργανα. Από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί η πράξη της Διοικητικής Αρχής στον τελευταίο πλειοδότη η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα.

 

Άρθρο 18

Δημοσίευση διακήρυξης

Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεως του ∆ημοτικού Καταστήματος Ηγουμενίτσας και στα δημοσιότερα μέρη του ∆ήμου. Περίληψη της διακηρύξεως θα δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη σελίδα του δήμου.

 

Άρθρο 19

Έξοδα δημοπρασίας

 

 Τα τυχόν έξοδα δημοσιεύσεως της διακήρυξης (καθώς και της τυχόν επαναληπτικής δημοσιεύσεως) και γενικά τα πάσης φύσεως έξοδα της δημοπρασίας, τα έξοδα συντάξεως και υπογραφής του σχετικού μισθωτηρίου, μαζί με τα απαιτούμενα αντίγραφα, χαρτόσημα, βαρύνουν τον μισθωτή που θα αναδειχθεί από το Διαγωνισμό .

 

Άρθρο 20

Περιπτώσεις λύσης σύμβασης

 

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος και των κοινοχρήστων δαπανών, των τελών του ∆ήμου, και των λοιπών λογαριασμών που προαναφέρονται, καθώς και η μη τήρηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος, οι οποίοι όλοι συμφωνούνται και ορίζονται ουσιώδεις, παρέχουν το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει άμεσα την μίσθωση και να ζητήσει δικαστικά την απόδοση του μισθίου και των τυχόν οφειλόμενων μισθωμάτων ή να ζητήσει την απόδοση του μισθίου και την καταβολή των τυχόν οφειλομένων με έκδοση σχετικής διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων, κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.∆. Σε καμιά περίπτωση δεν επιστρέφονται καταβληθέντα μισθώματα.

 Κάθε παράβαση συμφωνηθέντος όρου συνεπάγεται την λύση της μισθώσεως χωρίς να χρειάζεται όχληση ή διαμαρτυρία προς τον μισθωτή.

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου του μισθωτηρίου, του οποίου όλοι ανεξαιρέτως οι όροι είναι και συνομολογούνται ως ουσιώδεις, άλλως θεωρούνται ως ουσιώδεις, θα διατάσσεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η κατάπτωση της «εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης» και θα λύνεται η μίσθωση, χωρίς παρέμβαση των δικαστηρίων.

Συγχρόνως θα κινείται η διαδικασία έξωσης του μισθωτή.

 

Άρθρο 21

Λοιποί όροι

 

Κάθε θέμα σχετικό με την εν λόγω μίσθωση και το οποίο δεν ρυθμίζεται από τους όρους της παρούσας, διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ.- 114Α /8-6-2006), του Π.∆. 270/30-3-1981 και του νόμου περί μισθώσεων.

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

 

 

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech