Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 01/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ηγουμενίτσα, 14.04.2021

Αριθ. Πρωτ.: 4505

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 01/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Προμήθειας άνω των ορίων με τίτλο: «Αντικατάσταση Οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας» που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το αντικείμενο της προμήθειας αφορά σε έξι (6) συνολικά παραδοτέα νέα οχήματα χαμηλών ρύπων που θα αντικαταστήσουν παλιά υφιστάμενα και ενεργοβόρα δημοτικά οχήματα με σκοπό την εξοικονόμηση. Η  συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 806.450,00€ προ ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού 999.998,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και υποδιαιρείται σε έξι (6) ΤΜΗΜΑΤΑ ως εξής:

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ

CPV

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ προ ΦΠΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 2% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ι

Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο διαξονικό όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 14m3με σύστημα πλύσης κάδων

106387

34144512-0

165.000,00€

3.300,00€

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο τριαξονικό όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 24m3

106388

34144512-0

178.000,00€

3.560,00€

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Ένα (1) καινούργιο ανατρεπόμενο φορτηγό διαξονικό μικτού φορτίου 19tn με γερανό  και αρπάγη

106389

34134200-7

158.000,00€

3.160,00€

ΤΜΗΜΑ ΙV

Ένα (1) καινούργιο ανατρεπόμενο φορτηγό τριαξονικό μικτού φορτίου 26tn

106390

34134200-7

142.450,00€

2.849,00€

ΤΜΗΜΑ V

Ένα (1) καινούργιο μικρό λεωφορείο μεταφοράς ατόμων 15‑20 θέσεων καθημένων πλέον μιας θέσεως για αμαξίδιο ΑΜΕΑ με αναδιπλούμενο ανυψωτικό μηχανισμό

106391

34114400-3

86.000,00€

1.720,00€

ΤΜΗΜΑ VΙ

Ένα (1) καινούργιο μικρό λεωφορείο μεταφοράς ατόμων 20‑30 θέσεων καθημένων

106392

34114400-3

77.000,00€

1.540,00€

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε τμήματος. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κάθε προμηθευόμενου είδους, η οποία δεν μπορεί να είναι ανώτερη των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 18η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 09.04.2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς δημοσίευση αποστέλλεται και η παρούσα Περίληψη στον Ελληνικό Τύπο. Το πλήρες τεύχος της αριθ. 01/2021 Διακήρυξης και της παρούσας Περίληψης αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr

Τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα, άμεσα, με πλήρη πρόσβαση σε όλους τους ανωτέρω Αριθμούς Συστήματος (Α/Σ) του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της Διαδικτυακής Πύλης: www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας στη διεύθυνση: www.igoumenitsa.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ύψος της οποίας υπολογίστηκε στον ανωτέρω πίνακα και ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας κάθε τμήματος της σύμβασης προ ΦΠΑ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος κα. Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ενώ σχετικά με τη μελέτη και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών επικοινωνείτε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, αρμόδια υπάλληλος κα. Βεατρίκη Δημητρίου, τηλέφωνο: 2665361250, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρχεία Διαγωνισμού 

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech