Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Διακήρυξη για το έργο με τίτλο "ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΚΟΥΡΑΣ"

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος: ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΚΟΥΡΑΣ
Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Γκούρας εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Νέας Σελεύκειας για μήκος 1.738μ. και συγκεκριμένα από το όριο του σχεδίου του οικισμού πλησίον της υφιστάμενης γέφυρας που βρίσκεται στη διασταύρωση του ρέματος με την ασφαλτοστρωμένη οδό που εξυπηρετεί την πρόσβαση στις Νέες Εργατικές Κατοικίες και προς τα ανάντη μέχρι το ΟΤ 59. Η διευθέτηση της κοίτης του ρέματος προβλέπεται να υλοποιηθεί με την κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 ανοιχτών ορθογωνικών διωρύγων μεταβαλλόμενου πλάτους από 6-8μ. καθώς και κιβωτοειδών οχετών στις προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη θέσεις γεφυρώσεων του ρέματος (εγκάρσιες οδοί διέλευσης του ρέματος). Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή ράμπας πρόσβασης μηχανημάτων για τον καθαρισμό του ρέματος καθώς επίσης και η μετατόπιση των εγκατεστημένων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που εμποδίζουν την κατασκευή της διευθέτησης.

 

Αρχεία διακήρυξη 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech