Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

                                                                                                                                   Ηγουμενίτσα  26.4.2021

                                                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 5055

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

 

ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) - LEADER»

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια»

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

                                                                                                                                                        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

 Ο Δήμος Ηγουμενίτσας διακηρύττει ότι την 18 του μηνός  Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ηγουμενίτσας, θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» του Δήμου Φιλιατών (CPV 45231300-8)

 Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011354246 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».

 Το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙKA,ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό  19.750,46 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΕΙΣ,ΟΙΚΟΔΟΜIKA, με προϋπολογισμό 2.857,84 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, με προϋπολογισμό 25.758,98 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 25/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας, ανέρχεται στο ποσό των 48.387,10  ΕΥΡΩ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3 46100 Ηγουμενίτσα) μέχρι τις 13/5/2021 και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr, ενώ προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ηγουμενίτσας), υπεύθυνος κ. Κωνσταντίνος Κούτσικος, τηλ. 2665361232 & 103 το οποίο θα φέρει  τη σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ της ΕΑΑΔΗΣΥ, προσαρμοσμένη σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και τις οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ για τα έργα με προϋπολογισμό κάτω των 60.000,00 € (προ Φ.Π.Α.)».

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 - Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

-  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

   Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο  χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις έργων.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020 προσέγγιση CLLD/LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

 Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδιος υπάλληλος: Κωνσταντίνος Κούτσικος (τηλ.: 2665361232 & 103, Φαξ:2665361123) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Αρχεία 

 

Ηγουμενίτσα , 26/4/2021

Ο  Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

 

Ιωάννης Λώλος

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech