Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

Ηγουμενίτσα, 15/06/2021

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                              

Αριθ. Πρωτ: 7509

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

 

Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                                

 

Τ.Κ.: 46100, Ηγουμενίτσα

 

Πληρ.: κα Ευτ. Νικολοπούλου

 

Τηλ. : 2665361255

 

Fax : 2665029119

 

       

                                           

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. θ του Ν.4623/2019,
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 103 & 192 του Ν.3463/06,
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,
 4. Την με αριθμό 20 /12.8.2020 Απόφαση της Κοινότητας Πέρδικας.
 5. Την υπ’ αριθ. 8/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
 6. Την υπ’ αριθ. 167/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
 7. Το γεγονός ότι με την εκμίσθωση της παραπάνω δημοτικής έκτασης η ωφέλεια του Δήμου είναι προφανής γιατί θα προκύψει σημαντικό έσοδο,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσια, φανερή, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση κοινοτικής  έκτασης  (4.000,00 τ.μ.)  που αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθ. 2  Διανομής Πέρδικας έτους 1956 και (αναμόρφωση 1972),  στην Κοινότητα Πέρδικας  του Δήμου Ηγουμενίτσας, για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις

. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 29/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00- 10:15 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.

     Όροι Δημοπρασίας:

Άρθρο 1

  Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί στις 29/6/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. - 10:15 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81.

  Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

  Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη (06/07/2021) την ίδια ώρα µε τους ίδιους όρους».

 

Άρθρο 2

Η εκμισθούμενη δημοτική έκταση είναι εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (4.000,00τ.μ.) που αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθ. 2 τεμαχίου  διανομής Πέρδικας έτους 1965 (αναμόρφωση 1972), της Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας για την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων πλην χοιροστασίων – χοιροτροφείων, όπως αυτή απεικονίζεται στο προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού κ. Άγγελου Γιάγκα

Άρθρο 3

Πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των εκατόν δώδεκα (112,00) ΕΥΡΩ για όλη την έκταση ανά έτος, με ετήσια αναπροσαρμογή του τιμήματος 5% επί της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος μετά το δεύτερο έτος.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εκμίσθωσης, ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη, με δυνατότητα παράτασης άλλα δέκα (10) έτη κατόπιν σχετικής αιτήσεως του μισθωτή και θα αρχίζει από την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Άρθρο 5

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε κτηνοτρόφος κατοικοδημότης της Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας ο οποίος δεν έχει στην κατοχή του άλλη μισθωμένη ή ιδιόκτητη έκταση για εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων (θα προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση)
 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία χρεωφειλέτη στο Δήμο, θα προσκομίζεται δε σχετική βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος που θα λάβει μέρος στη δημοπρασία θα θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης (Θα προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση).

Άρθρο 6

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει:

Να καταθέσει (μαζί με την αστυνομική του ταυτότητα) στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10), του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με νέα, για την καλή τήρηση των όρων της μίσθωσης, ποσού ίσου με το 10% επί του ετησίου μισθώματος που επιτεύχθηκε από τη δημοπρασία.

Άρθρο 7

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για αυτόν που την υποβάλλει, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 8

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο καθώς και την Αστυνομική ταυτότητα του, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Οι εταιρείες εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους (βάσει των εταιρικών τους, (αντίγραφο του οποίου υποβάλουν στην Επιτροπή).

Άρθρο 9

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

Άρθρο 10

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (με την Αστυνομική Ταυτότητά του), ο οποίος, θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 11

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή από το αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

Άρθρο 12

Κατόπιν της δημοπρασίας και της ανακήρυξης του πλειοδότη, θα πρέπει ο πλειοδότης να συγκεντρώσει τις γνωμοδοτήσεις όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και μόνο εφόσον γνωμοδοτήσουν θετικά θα προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου, αφού προηγουμένως καταβάλλει στο ταμείο του Δήμου ολόκληρο το τίμημα για το πρώτο έτος της μίσθωσης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά αρμόδια όργανα.

 

Άρθρο 13

Η έναρξη εργασιών ανέγερσης των σταβλικών εγκαταστάσεων και η έκδοση άδειας λειτουργίας της κτηνοτροφικής επιχείρησης για την οποία εκμισθώθηκε η έκταση πρέπει να αρχίσει άμεσα και να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών από τη σύνταξη του μισθωτηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λόγω αντικειμενικών δυσκολιών παρέχεται δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.

Άρθρο 14

Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική ή νομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας έχει λάβει γνώση αυτός , ούτε την ύπαρξη οποιοσδήποτε δουλείας επ' αυτού ή βάρους, ούτε συνεπώς υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση μισθώματος , ούτε λύση της μίσθωσης για τους λόγους αυτούς.

Άρθρο 15

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 16

Το μίσθωμα θα βεβαιώνεται κατ' έτος με βεβαιωτικό κατάλογο και το αναλογούν ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται εφάπαξ στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου εντός του πρώτου μήνα μετά τη βεβαίωσή του. Για το πρώτο έτος θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του συμβολαίου. Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των τριών (3) μηνών συνεπάγεται έκπτωση του μισθωτή και διενέργεια αναπλειστηριασμού σε βάρος του και του εγγυητή του και θα ευθύνονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία

Άρθρο 17

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, της υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 18

Ο μισθωτής οφείλει να χρησιμοποιεί το ακίνητα, για την χρήση για την οποία του εκμισθώθηκε , ήτοι για  ελεύθερο σταβλισμό ζώων.

Θα χρησιμοποιηθεί μόνο η έκταση που εκμισθώνεται και απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση ή μετακίνηση. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εργασία που θα έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στους ιδιοκτήτες των γειτονικών αγροτεμαχίων ή των κτηνοτροφών.

Σε όλη της διάρκεια της εκμίσθωσης ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών του μισθίου. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση παραμένει προς όφελος του μισθίου χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση ή υποχρέωση αποζημίωσης του μισθωτή. Κάθε αναγκαία επωφελής δαπάνη που τυχόν γίνει στο μίσθιο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης για την αξιοποίηση ή προστασία του, βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή και θα παραμείνει σε όφελος του μισθίου χωρίς καμία υποχρέωση του εκμισθωτή για αποζημίωση του μισθωτή.

Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από την εκμισθούμενη έκταση και η τοποθέτηση σ' αυτή μηχανημάτων ή αντικειμένων (εύφλεκτων υλικών κλπ) που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

Με το πέρας της εκμίσθωσης ή όταν θα πάψει να υπάρχει η υφιστάμενη κτηνοτροφική εκμετάλλευση το ακίνητο θα επιστρέφει στην κυριότητα του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Άρθρο 19

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να μειώνει το μίσθωμα και δεν θα αναγνωρίζει τυχόν ζημιές από θεομηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Άρθρο 20

Κάθε δαπάνη και επιβαλλόμενο πάγιο και τέλος από τη χρήση του μισθίου ,καθώς και έξοδα δημοσίευσης ή συμβάσεως, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αναδειχθέντα μισθωτή, χωρίς καμία ευθύνη εκ μέρους του Δήμου. Σε περίπτωση μη πληρωμής αυτών ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική εκπίπτει υπέρ του Δήμου.

Άρθρο 21

Αν ο μισθωτής αποχωρήσει πριν τη λήξη της εκμίσθωσης οφείλει να καταβάλει το τίμημα, που αναλογεί σε ένα (1) έτος.

Άρθρο 22

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε ,απομακρύνοντας κάθε κτιριακή ή άλλη υποδομή. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της εκμίσθωσης η εγγύηση επιστρέφεται διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Για τη λήξη της εκμίσθωσης συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από" τον Δήμο και τον μισθωτή.

Άρθρο 23

Α) Η μίσθωση μπορεί να λυθεί από πλευράς του Δήμου σε περίπτωση που:

 • ο μισθωτής δεν έχει προβεί στη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την δημιουργία και λειτουργία της εγκατάστασης ,εντός της σχετικής προθεσμίας.
 • ο μισθωτής δεν χρησιμοποιεί την έκταση για το σκοπό που του εκμισθώθηκε.
 • βλάπτεται το δημοτικό και δημόσιο συμφέρον .

Κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς να δοθεί καμία αποζημίωση στον μισθωτή.

Β) Η μίσθωση μπορεί να λυθεί ,από πλευράς του μισθωτή, κατόπιν αιτήσεώς του προς το Δημοτικό Συμβούλιο .

Άρθρο 24

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δήμαρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Άρθρο 25

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται :

 • Οίκοθεν από την δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.
 • Κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (2β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δήμαρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 26

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί με την αριθ. 70/2021  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες και ώρες γραφείου, από το Γραφείο Εσόδων του Δήμου, Αρμόδια Υπάλληλος κα Ευτυχία Νικολοπούλου, Διεύθυνση Σουλίου 3, Τηλέφωνο: 2665361255, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 .

Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από την Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ270/81.

Άρθρο 27

Κατόπιν της δημοπρασίας και της ανακήρυξης του πλειοδότη θα πρέπει ο πλειοδότης να συγκεντρώσει τις γνωμοδοτήσεις όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, και μόνο εφόσον γνωμοδοτήσουν θετικά θα προβεί  στη σύνταξη μισθωτηρίου συμβολαίου.  

 

 

   

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

 

 

 

 

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech