Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΔΑΠ «ΔΙΑΥΛΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                              Ηγουμενίτσα   25/06/2021

                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 7969

Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                               

Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Πληρ.: Νικολοπούλου Ευτυχία

Τηλ : 26653 61255

Fax : 26650 29119

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΔΑΠ  «ΔΙΑΥΛΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΔΑΠ «Δίαυλος» του Δήμου Ηγουμενίτσας , και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της παρούσας διακήρυξης ήτοι: έως 19 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00’’ στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας.

Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης.

 • Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στη πόλη της Ηγουμενίτσας, σε κεντρικό δρόμο.
 • Να έχει έκταση 130 περίπου τετραγωνικά μέτρα.

Η ανώτερη προσφορά του μισθώματος ορίζεται σε επτακόσια (600,00) € μηνιαίως.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε  (2) έτη  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον ένα (1) έτος.

Η εγγύηση για συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων σαράντα (1.440,00) € .

Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αντίγραφο της διακήρυξης  παρέχονται από τη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος: κα. Ευτυχία Νικολοπούλου, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2665361255.

Οι αναλυτικοί όροι της δημοπρασίας θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr.                                  

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΔΑΠ «ΔΙΑΥΛΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το άρθρο 195 παρ.1 του Δ.Κ.Κ.

γ) το άρθρο 72 και 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. θ του Ν.4623/2019.

δ) την αριθ. 81/2021  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση μίσθωσης κατάλληλου χώρου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΔΑΠ «Δίαυλος» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

ε) την  αριθ. 199/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣEI

Δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική  για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Ηγουμενίτσας για την στέγαση του ΚΔΑΠ «Δίαυλος»  και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης.

Για τη δημοπρασία ισχύουν οι εξής όροι: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Περιγραφή του μισθίου

Το μίσθιο πρέπει:

 • Να βρίσκεται στη πόλη της Ηγουμενίτσας, σε κεντρικό δρόμο, θα προτιμηθούν ακίνητα που διαθέτουν αύλειο χώρο.
 • Να έχει έκταση 130 περίπου τετραγωνικά μέτρα ισόγειο.
 • Να είναι οι χώροι άμεσα προς χρήση, με κατάλληλα δίκτυα (τηλεφωνικές γραμμές, διαδίκτυο) και να μην απαιτηθεί μεγάλος χρόνος αλλά και οικονομική επιβάρυνση για την προετοιμασία τους προς χρήση.
 • Να συμμορφωθεί με τις τυχόν υποδείξεις της υπηρεσίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 2332/Β’/2-06-2021.
 • Να διαθέτει δύο αίθουσες επιφάνειας περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων.
 • Να διαθέτει χώρο για γραφείο ή αποθήκη
 • Να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) W.C.
 • Να διαθέτει ξεχωριστή είσοδο, αποκλεισμένης οποιασδήποτε κοινής πρόσβασης με άλλα τμήματα του ακινήτου εντός του οποίου στεγάζονται.
 • Κατά την τελική κρίση της καταλληλόλητας των προσφερόμενων ακινήτων, θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

o      Η ειδικότερη θέση του ακινήτου στην παραπάνω περιοχή

o      Η στατική επάρκεια του κτιρίου

o      Ο προσανατολισμός του

o      Η τήρηση των διατάξεων για την πυροπροστασία

o      Η γενική κατάστασή του

 

ΑΡΘΡΟ 2: τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος ,οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου με συνημμένους του νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και θεωρημένα από την πολεοδομία σχεδιαγράμματα κατόψεων του προς εκμίσθωση ακινήτου, κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 271/280 ,η οποία με επιτόπια έρευνα ,κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών.

Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης ,μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος , αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής , καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.

 

 Άρθρο 3ο :Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την αίτηση, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει :

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86(ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
 2. Κανονισμό πολυκατοικίας σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία (στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης αυτού).
 3. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Ηγουμενίτσας περί μη οφειλής που να ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
 5. Πιστοποιητικά - βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για μίσθωση. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει αρχικά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοσή τους και υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις. Εφόσον κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομιστούν τα ανωτέρω Πιστοποιητικά.
 6. Φάκελος τεχνικής προσφοράς οποίος θα περιλαμβάνει :

1) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.

3) Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλο αντίγραφο του Ε9.

4) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επικυρωμένο από την αρμόδια Πολεοδομική αρχή, και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για την νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου και μελέτη πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλημα φορτία που μπορεί να αναλάβει.

5) Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.

6) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.

7) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

 

Άρθρο 4ο :Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών.

Οι φάκελοι (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας  υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 18, παρ.6 του Ν.3467/2006, οι οποίοι θα γράφουν την επωνυμία του διαγωνιζομένου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου), την ημερομηνία της διεξαγωγής της δημοπρασίας και τα στοιχεία του αποστολέα.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει :

α) να μην έχει ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο,  παρεμβολές, κενά και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους τιμές ή την ταυτότητα των εκμισθωτών.

β) να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή.

γ) να είναι σαφή και πλήρη.

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού, από την εκτιμητική Επιτροπή, θα κληθούν εγγράφως να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για την οικονομική προσφορά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παραβρεθούν αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, προκειμένου μεν για προσωπικές εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας την οποία, με ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.

Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την οικονομική προσφορά προφορικά κατ΄ αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισμού, κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό τους.

 

ΑΡΘΡΟ 5: Εγγυητής

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή , ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 6:Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο το δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα

 

ΑΡΘΡΟ 7:Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής ,της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας ,να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του

δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

 

ΑΡΘΡΟ 8:Διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε  δύο (2) έτη  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον ενός (1) έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 9: Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα με την έκδοση χρηματικού εντάλματος θα κατατίθεται κάθε μήνα ,σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου ή θα καταβάλλεται στους εκμισθωτές ή νόμιμου πληρεξούσιο των με την έγγραφη απόδειξη της υπογραφής των ανωτέρω.

 

ΑΡΘΡΟ 10:Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς είναι δεκτός στη δημοπρασία ,αν δεν προσαγάγει ,για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό από αυτόν που

επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ,ή Οργανισμού κοινής ωφελείας που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του ετήσιου μέγιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσουν το μίσθιο για χρήση

στο Δήμο, στην κατάσταση και το χρόνο που θα ορισθεί από τη σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 11:Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Υποχρεούται δε να κάνει καλή και επιμελή χρήση του μισθίου , ευθυνόμενος για κάθε βλάβη ,οφειλόμενη σε οιαδήποτε αιτία εκτός τυχαία ή ανωτέρας βίας περιστατικά, καθώς και από τη συνήθη χρήση ή κακή κατασκευή του κτιρίου.

Ο μισθωτής υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις που έχουν σχέση με τη χρήση του μισθίου ,εάν από το νόμο υποχρεούται ,ήτοι αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κλπ.

 

ΑΡΘΡΟ 12:

Οποιαδήποτε προσθήκη ,διαμόρφωση ή εγκατάσταση αντικειμένων συμφωνείται ότι γίνεται για ωφελεία του Δήμου, του τελευταίου δικαιούμενου να αφαιρέσει αζημίως γι αυτόν κάθε εγκατάσταση και να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Ο Δήμος απαλλάσσεται από κάθε δαπάνη για επισκευή των εκτός του μίσθιου κοινοχρήστων εγκαταστάσεων της οικοδομής.

 

ΑΡΘΡΟ 13: Κρατήσεις

Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν κάθε φορά, οι οποίες βαρύνουν τον εκμισθωτή.

 

ΑΡΘΡΟ 14:Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης ,να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

ΑΡΘΡΟ 15:Αναμίσθωση-Υπεκμίσθωση

Σιωπηρά αναμίσθωση ,ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

 

ΑΡΘΡΟ 16:Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηγουμενίτσας, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου.

Επίσης θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα.

 

ΑΡΘΡΟ 17:Επανάληψη δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε σ’ αυτή μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

(α).-το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

(β).-μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ,ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία ,επαναλαμβάνεται εις βάρος του μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσίευσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διεξαγωγής της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

ΑΡΘΡΟ 18:Τίμημα μισθώματος

Η ανώτερη προσφορά του μισθώματος ορίζεται σε 600,00 € μηνιαίως.

Το μίσθωμα που θα καθοριστεί σύμφωνα με το πρακτικό της δημοπρασίας, μετά τα δύο πρώτα χρόνια θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 19:Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δημαρχείο Ηγουμενίτσας Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Σουλίου 3, 2ος όροφος, κα. Νικολοπούλου Ευτυχία,  Τηλέφωνο 2665361255, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερομένους ύστερα από αίτηση  που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech