Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ηγουμενίτσας

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                             Ηγουμενίτσα, 16.07.2021                                                                  

Νομός Θεσπρωτίας                                                                                                 Αρ. Πρωτ.:  9054

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων

 

Περίληψη αριθ. 08/2021

Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο:

 ¨Προμήθεια φρέσκου γάλακτος  για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ηγουμενίτσας¨

για την περίοδο 2021-2022

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 135249 

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια φρέσκου γάλακτος  για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  61.455,60€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (13%), ήτοι συνολικού ποσού 69.444,83€ και θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς εξόδων ετών 2021 και 2022 ως εξής:

ΚΑ

Απαιτούμενα Λίτρα

2021

Απαιτούμενα Λίτρα

2022

Ενδεικτική τιμή /λίτρου με ΦΠΑ €

 Δαπάνη  2021

 Δαπάνη  2022

Συνολική δαπάνη 2021-2022

20.6063.001

8.077

21.818

1,356

10.952,41

29.585,21

40.537,62

30.6063.006

1.691

4.484

1,356

2.293,00

6.080,30

8.373,30

60.6063.005

1.157

3.068

1,356

1.568,89

4.160,21

5.729,10

70.6063.007

3.204

7.714

1,356

4.344,62

10.460,18

14.804,81

Σύνολο

14.129

37.084

1,356

19.158,92

50.285,90

69.444,83

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α’ βαθμού), Διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.: 2665 361 212, fax: 2665029119, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των απαιτούμενων ποσοτήτων και κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) . Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  06.08.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα  15:00. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά - Οικονομική Προσφορά»:   12.08.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.                                                                                                                                                                       

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017.

 Αρχεία διαγωνισμού 

Ο  Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech