Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Δημόσια πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απευθείας μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας

 

Ελληνική Δημοκρατία                                            Ηγουμενίτσα     02 /   08 / 2021

Νομός Θεσπρωτίας                                               Αριθ. Πρωτ : 9882

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το άρθρο 195 παρ.1 του Δ.Κ.Κ.

γ) το άρθρο 72  του Ν.3852/2010.

δ) τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020

ε) την αριθ. 60/2021  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση μίσθωσης κτιρίου για την μεταστέγαση υπηρεσίας.

στ) την  αριθ. 196/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣEI

Δημόσια πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απευθείας   μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας με τους  εξής όρους :  

Άρθρο 1° : Τρόπος Διενέργειας της διαδικασίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατίθενται κατά το χρονικό διάστημα από τις 03/08/2021 έως και τις 13/08/2021, εργάσιμες ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας υπόψη

Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και συντάσσει πρακτικό. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Το πρακτικό καταλληλότητας, κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν έγγραφη αποδοχή των όρων του πρακτικού. Στη συνέχεια οι φάκελοι των ενδιαφερομένων, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την 1η φάση της διαδικασίας, από την Επιτροπή Καταλληλότητας, θα εξεταστούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Ηγουμενίτσας, Τέλος η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την επιλογή του ενδιαφερόμενου, θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους συμμετέχοντες.

 

Άρθρο 2° Περιγραφή του μισθίου

 • Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή που να περικλείεται από τις οδούς: Χαριλάου Τρικούπη, Πάργης, Λεωφόρου 49 Μαρτύρων, Ξάνθου, Αγίων Αποστόλων, μέχρι το ύφος της οδού Χαριλάου Τρικούπη της πόλης της Ηγουμενίτσας, να είναι ισόγειο οίκημα συνολικού εμβαδού τουλάχιστον πενήντα πέντε (55) τ.μ. και έως εβδομήντα (70) τ.μ., με μία (1) αίθουσα, ένα (1) βοηθητικό -αποθηκευτικό χώρο, τουλάχιστον δύο (2) τουαλέτες, (μια για το προσωπικό και μια για τα νήπια), καθώς και ύπαρξη ικανοποιητικού αύλειου χώρου, τουλάχιστον πενήντα (50) τ.μ. - Να έχει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση.
 • Να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για στέγαση Σχολικών μονάδων όπως αυτά καθορίζονται στην με αριθμ, 37237/ΣΤ1/02.04.2007(Φ.Ε.Κ. 635/Β'/27-04-2007) Υπουργική Απόφαση Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Να εκδοθεί οικοδομική άδεια με αλλαγή χρήσης του κτιρίου.
 • Να εκδοθεί μελέτη πυροπροστασίας.
 • Να διαθέτει επαρκή φυσικό φωτισμό και κατάλληλα ανοιγόμενα παράθυρα- φεγγίτες για σωστό φυσικό αερισμό του εσωτερικού χώρου εργασίας των νηπίων,
 • Τα δομικά υλικά κατασκευής του να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αμίαντο. - Στατική επάρκεια του κτιρίου.
 • Νομιμότητα της κατασκευής του ή η αιτιολογημένη εξαίρεσή της από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις.

-Ύπαρξη κατασκευών και εγκαταστάσεων πρόσβασης για Α.Μ.Ε.Α.

 • Να τοποθετηθούν μεμβράνες ασφαλείας σε όλα τα υπάρχοντα υαλοστάσια.

Άρθρο 3° Ποσό έναρξης μειοδοσίας

Το ποσό επί του οποίου μπορούν να μειοδοτούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα καθορίζεται σε πέντε ευρώ το τετραγωνικό μέτρο (5,00 €/μ2) ανά μήνα.

Άρθρο 4° Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν Αίτηση συμμετοχής πρωτοκολλημένη (εκτός Φακέλου),

Η αίτηση, θα συνοδεύεται με τον Κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), ότι έλαβε γνώση των όρων της δημόσιας πρόσκλησης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
 2. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου, ότι ο προσφερόμενος για εκμίσθωση χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος κύριας χρήσης - εκπαιδευτήριο και ότι ο προσφέρων αποδέχεται την χρησιμοποίηση του χώρου, ως χώρου κύριας χρήσης - εκπαιδευτηρίου και ότι σε περίπτωση επιλογής του ενδιαφερόμενου, και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς θα αναλάβει την αλλαγή της χρήσης του ακινήτου σε εκπαιδευτήριο όπου κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή

Καταλληλότητας,

γ) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου,

δ) Δήλωση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό, 

ε) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν, 1599/86 (ΦΕΚ 757), ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.

στ) Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου, 

ζ) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία,  ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) ότι σε περίπτωση επιλογής του ενδιαφερομένου, θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας, 

η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει σε περίπτωση επιλογής του και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς: να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου (σύμφωνα με τους όρους του πρακτικού της

Επιτροπής Καταλληλότητας), 

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), από την οποία να προκύπτει ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.

ι) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν, 4122/2013 και της ΠΟΑ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών, κ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία

Άρθρο 5° Τρόπος σύνταξης και επίδοσης δικαιολογητικών

Οι φάκελοι (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας υπόψη της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, σφραγισμένοι, οι οποίοι θα γράφουν απ' έξω το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του ενδιαφερόμενου και τα στοιχεία επικοινωνίας του καθώς και τα στοιχεία της πρόσκλησης (τίτλος, ημερομηνία και αριθμός πρωτοκόλλου).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:

α) Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους τιμές ή την ταυτότητα των εκμισθωτών,  β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή, 

γ) Να είναι σαφή και πλήρη.

 

Άρθρο 6° Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης ορίζεται για τρία έτη (3), με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ετών. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της οριζόμενης διάρκειας της μίσθωσης, με νεότερη συμφωνία και των δύο μερών.

Άρθρο 7° Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος - Αναπροσαρμογή

Ο μισθωτής θα καταβάλει το μίσθωμα ανά τρίμηνο και στο τέλος κάθε τριμηνίας, (βλ. Ελ. Συν. Τμ.7 Πράξη 79/2010) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής επ' ονόματι του εκμισθωτή του ακινήτου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει. Οι κάθε είδους κρατήσεις και τέλη επί του μισθώματος που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, επιβαρύνουν τον εκμισθωτή.

Το μίσθωμα δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

Άρθρο 8° Σύμβαση

Εφόσον ο επιλεγέντας εκπληρώσει όλους τους όρους του Πρακτικού καταλληλότητας (στη προθεσμία που θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή), που διαπιστώνεται και επιβεβαιώνεται από την Επιτροπή καταλληλότητας, οφείλει να προσέλθει για την σύναψη της οικείας σύμβασης.

Ο Δήμος, ως μισθωτής, μπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης, εάν:

(α) Καταργηθεί η στεγαζόμενη σχολική μονάδα εν όλω ή εν μέρει ή επεκταθεί έτσι ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της, (β) Μεταφερθεί η στεγαζόμενη σχολική μονάδα σε ιδιόκτητο ακίνητο, (γ) Προσφερθεί σε αυτόν, από τρίτο, η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης,

(δ) Αναδιαρθρωθεί η στεγαζόμενη σχολική μονάδα, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ούτως ώστε το ακίνητο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής ή να μην είναι απαραίτητο,

(ε) Μεταφερθεί σε άλλο μέρος, η εγκατεστημένη στο ακίνητο σχολική μονάδα, έστω και προσωρινά,

(στ) Ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας.

Σε περίπτωση μεταφοράς μέρους της στεγαζόμενης σχολικής μονάδας μπορεί, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να γίνεται ανάλογη μείωση του μισθώματος μέχρι τη λήξη της κύριας σύμβασης.

Για τη λύση της σύμβασης σύμφωνα με τα παραπάνω, εκδίδεται από το Δήμαρχο απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης, ύστερα από γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία συντάσσεται με βάσει το σχετικό έγγραφο αίτημα της στεγασμένης σχολικής μονάδας και σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης αυτής αρχής. Η απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματα της τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά την κοινοποίηση της. Από την ημερομηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του Δήμου για καταβολή μισθωμάτων.

 

Άρθρο 9° Υποχρεώσεις εκμισθωτή (ιδιοκτήτη)

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) οφείλει να έχει ασφαλισμένο το οίκημα (μίσθιο) κατά του πυρός, διαφορετικά ο Δήμος, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για τυχόν ζημιές, που μπορεί να προξενηθούν στο μίσθιο, από εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει όλες τις δαπάνες που αφορούν τις εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ύδρευσης, τοποθέτησης πυρασφάλειας, ασφάλειας, καλύπτοντας τους όρους υγιεινής, τις δαπάνες εγκατάστασης ηλεκτρικών κουδουνιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου και να παραδώσει το μίσθιο έτοιμο και κατάλληλο για χρήση μέσα στην ορισθείσα προθεσμία.

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει με δικά του έξοδα όλες τις εργασίες, που αφορούν τη σύνδεση με τα δίκτυα αποχέτευσης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να προβαίνει σε όλες τις δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, οπόταν αυτό είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, καθώς επίσης και στις απαραίτητες επισκευές στο ακίνητο και να επανορθώσει τις φθορές που προέρχονται από τη συνηθισμένη χρήση του ακινήτου (μίσθιου), μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγαζόμενη σχολική μονάδα. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί: (α) Σε διακοπή της καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών από τον εκμισθωτή, (β) Σε μονομερή λύση της σύμβασης και την μίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, (γ) Σε εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση - βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) έχει υποχρέωση να παραδώσει το οίκημα στη χρήση του Δήμου, έτοιμο και κατάλληλο μέσα στη προθεσμία που θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή και μετά την εκτέλεση όλων των τυχόν υποδειχθεισών επισκευών και διαρρυθμίσεων και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, του πρακτικού καταλληλότητας, της απόφασης έγκρισης της Οικονομική Επιτροπής και της σύμβασης μίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση ακολουθούνται OL διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Η παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από τον Δήμο καθώς και η παράδοση του στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης, ενεργείται από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Ο εκμισθωτής καλείται από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στην παραλαβή ή στην παράδοση του ακινήτου (μισθίου), αν αρνηθεί δε, να προσέλθει συντάσσεται Πρωτόκολλο από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται σε αυτόν με απόδειξη.

Η με Πρωτόκολλο παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από τον Προϊστάμενο, δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή της ευθύνης για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώματα του μισθίου.

Εάν το ακίνητο (μίσθιο) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κ.λ.π. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, κ.λπ., θεωρούμενου αυτού εφεξής ως εκμισθωτή.

Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται από το Δήμο τα μισθώματα, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόμιμα σε αυτόν ο οικείος νόμιμος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός νομέας, επικαρπωτής, χρήστης, κ.λ.π., νομίμως μεταγεγραμμένος, εφόσον αυτός χρήζει κατά νόμο μεταγραφής ή τα δικαιολογητικά σε περίπτωση μη ύπαρξης τίτλου κτήσης που αναγράφονται στο άρθρο 4, περ. δ, του παρόντος (τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας, ο οποίος φροντίζει για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες).

Άρθρο 10° Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Α. Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες, Διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, στο 2° όροφο, Πληροφορίες: Νικολοπούλου Έφη, Τηλέφωνο: 2665361255 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας http://www.igoumenitsa.gr

Β. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ηγουμενίτσας.            

 

                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech