Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού

      

   

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Θεσπρωτίας

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων

   

 

 

 

 

 

 

 

                         Ηγουμενίτσα,  11.08.2021

 

                         Αρ. Πρωτ.:  10337

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. 10/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν. 4412/2021,  για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού» για τα έτη 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμός 58.294,97€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η σύμβαση υποδιαιρείται πέντε τμήματα,  ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Α: ΣΑΚΟΥΛΕΣ, συνολικού ενδεικτικού π/υ 16.263,84€ με ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Β: ΓΑΝΤΙΑ (6%), συνολικού ενδεικτικού π/υ 7.523,88€ με ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Γ: ΧΑΡΤΙΚΑ, συνολικού ενδεικτικού π/υ 8.436,96€ με ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Δ: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ, συνολικού ενδεικτικού π/υ 21.887,52€ με ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Ε: ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, συνολικού ενδεικτικού π/υ 4.182,77€ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)/ανά τμήμα.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Αριθμό Συστήματος Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ: 135249.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η  27η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

 

Αρχεία διαγωνισμού

 

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Λώλος

 

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech