Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                     Ηγουμενίτσα : 17-08-2021

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. : 10544

 

Δ/νση Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τμήμα  Ανθρ. Δυναμικού& Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Ανθρ. Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Πληροφορίες : Γρ.Προσωπικού

Τηλ :  26653 61160-162-156

Fax:   26650 26067                                                                                                                                       

Διεύθυνση : Σουλίου 3

Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα                                                                                      

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87, Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 36,37 και 38 του Ν. 4765/2021
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 709/τ. Β΄/24-2-2021) όπως  ισχύει.

8.Την αριθ.  282/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη με επιλογή τρεις  (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασής τους, καλύπτοντας  κατεπείγουσες ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας

 

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

101

Εργάτες καθαριότητας

τρεις (3)

Δεν απαιτούνται

ΔΎΟ (2) Μήνες από την υπογραφή Σύμβασης

 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟ-ΛΗΣΗΣ

 

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ).
 3. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Στο κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου, ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, καθώς και ο χρόνος με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Στις διαδικασίες μπορούν να συμμετέχουν και υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόλησης μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών, ωστόσο αυτοί οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται στους πίνακες μετά από τους συνυποψηφίους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε σύνολο δώδεκα  (12) μηνών. Παράταση η σύναψη νέας σύμβασης κατά το ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρη.
 4. Λόγω του κατεπείγοντος καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν μέσω της πλατφόρμας https://eservices.igoumenitsa.gr/ (Κατηγορία: Διαχείριση Προσωπικού - Υπο Κατηγορία:  Αίτηση για Δίμηνες Συμβάσεις Καθαριότητας) από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες (από την 18-08-2021 έως και την 24-08-2021), την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

                                  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (κλικ εδώ) όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, αριθ. Μητρώου ΙΚΑ. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί υπογεγραμμένη)
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

 

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech