Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Κοπή και κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων σε χώρους του Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2021-2022

                 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

 

Ηγουμενίτσα  13.10.2021

Αριθ. Πρωτ.:   13773

 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 για την υπηρεσία «Κοπή και κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων σε χώρους του Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2021-2022», συνολικής συμβατικής αξίας 9.749,50€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την από 08.10.2021 τεχνική έκθεση του Γραφείου Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Κυκλικής Οικονομίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 20η  Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 461 00, 2ος όροφος), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ

 ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι την 20η  Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας, ισόγειο).

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας  (κα Αναστασία Γκιόκα  τηλ. 2665 361 213).

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης  δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης) σε ισχύ.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
  • Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.
  • Για την απόδειξη της συνάφειας με το αντικείμενο της υπηρεσίας να προσκομιστεί πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.

Επιπλέον:

  • Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και οργάνωση για την εκτέλεση της υπηρεσίας (τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό) σύμφωνα με την από 08.10.2021 μελέτη του Γραφείου Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών της από 08.10.2021 μελέτης του Γραφείου Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η αριθ. 22/13749/12.10.2021 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Δαπάνης με ΑΔΑ: 6ΦΠΕΩΡΙ-ΡΛ3 και ΑΔΑΜ: 21REQ009355800.

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

 

Συνημμένα:

 

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech