Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                                             Ηγουμενίτσα   22 /10 /2021

                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ :14362

Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                               

Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Πληρ.: Νικολοπούλου Ευτυχία

Τηλ : 26653 61255

Fax : 2665029119                                                                                

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

 Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη μεγαλύτερη αποζημίωση προς τον Δήμο ανά κατηγορία εκποιούμενου πράγματος.

 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 05 Νοεμβρίου  2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα από 10:00 πμ. – 10:30 πμ. στην αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής.

 

 Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

1) για φορτηγά  κάθε είδους ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς εξήντα ευρώ (60,00€)  ανά όχημα.

2) για οχήματα βαρέως τύπου ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς εκατό ευρώ (100,00€)  ανά όχημα.

3) για επιβατικά οχήματα ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς σαράντα ευρώ (40,00€)  ανά όχημα.

4) για μηχανάκια ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς είκοσι ευρώ (20,00€)  ανά όχημα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες-κέντρα επεξεργασίας ΟΤΚΖ που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της ΕΔΟΕ και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Η εγκατάσταση των διαχειριστών ΟΤΚΖ να βρίσκεται στο Νομό Θεσπρωτίας  ή σε όμορο νομό.

 

Εγγύηση Συμμετοχής

Εγγύηση συμμετοχής ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00€) (ποσοστό 10% επί της συνολικής εκτιμήτριας αξίας 4.000,00 ευρώ (για δύο έτη).

 

Δημοσίευση

Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου. Περίληψη αυτής δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα.

Η διακήρυξη και περίληψη αυτής ανακοινώνονται στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου (www.igoumenitsa.gr) καθώς και περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας και εξοφλούνται πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου.

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                     Ηγουμενίτσα, 22.10.2021

Νομός Θεσπρωτίας                                                                                         Αριθ. Πρωτ.:  14362

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

Πληρ. Γρίβα Ειρήνη

Τηλ. επικ. 2665 3 61213

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ 270/1981(ΦΕΚ 77/Α/30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. δ΄, 94 και 95 του Ν. 3852/2010 (φεκ 87/Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τις του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006) περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/ 13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ 116/2004(ΦΕΚ 81/Α/05-03-2004), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους,…»
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 περί καταρτίσεων των όρων των δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή.
 6. Την αριθ. 161/2021 με ΑΔΑ: ΨΠΗ0ΩΡΙ-Ο0Λ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων».
 7. Την αριθ. 307/2018 με ΑΔΑ: 6716ΩΡΙ-ΝΜΣ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

 

 1. Την αριθ. 361/2021 με ΑΔΑ: 6ΡΚΒΩΡΙ-5ΦΟ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας με θέμα: «Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου Ηγουμενίτσας»

Διακηρύσσει

Καθορίζει τους όρους της  πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη μεγαλύτερη αποζημίωση προς τον Δήμο ανά κατηγορία εκποιούμενου πράγματος, ως εξής:

  

Άρθρο 1-Γενικές Πληροφορίες

Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (άρθρο 2,παρ.2), χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ. 116/2004 (άρθρο 9 παρ.1), είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΖΚ) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο α, ΚΥΑ 69728/824/1996 σε συνδυασμό με την παρ. 4, αρ. 2 Ν. 2939/2001). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, εφόσον δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του περιέρχεται στην κυριότητα του οικείου Δήμου και περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και για το λόγο αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.

 

Άρθρο 2 –Αντικείμενο της δημοπρασίας

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη εταιρείας, η οποία θα πλειοδοτήσει στην παρούσα δημοπρασία και θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς) και προσωπικό εκείνα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του Δήμου και εν συνεχεία θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/2004 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους. Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα επιτυγχάνεται η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. Απώτερος σκοπός είναι η ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στο Δήμο και η εν γένει προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

 

Άρθρο 3- Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία  είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στις 05 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 π.μ. – 10:30 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 στην αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα διεξαχθεί την επόμενη Παρασκευή (12.11.2021) την ίδια ώρα µε τους ίδιους όρους.

 

Άρθρο 4- Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται ως κάτωθι:

1) για φορτηγά  κάθε είδους ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς εξήντα ευρώ (60,00€)  ανά όχημα.

2) για οχήματα βαρέως τύπου ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς εκατό ευρώ (100,00€)  ανά όχημα.

3) για επιβατικά οχήματα ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς σαράντα ευρώ (40,00€)  ανά όχημα.

4) για μηχανάκια ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς είκοσι ευρώ (20,00€)  ανά όχημα.

 

Άρθρο 5- Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

Άρθρο 6- Όροι και υποχρεώσεις

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως <<εγκαταλελειμμένα οχήματα>> ή << οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής>> σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηγουμενίτσας και θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ.1-3 του ΠΔ 116/2004, έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως <<εγκαταλελειμμένα οχήματα>> να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως οχήματα τέλους κύκλου ζωής μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών. Ακολούθως η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα:

Εντοπίζει και περισυλλέγει, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες αρχές, τα οχήματα που είναι εγκαταλελειμμένα σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες, σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενενήντα (90) ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας ή αρχής, σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του

Υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει εις τριπλούν τα απαραίτητα παραστατικά(πρακτικά παράδοσης-παραλαβής οχημάτων) και τέλος θα

Αναλαμβάνει κάθε ενέργεια για τη διαχείρισή τους.

Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία:

α)χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός),

β)στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ,ΦΙΧ), μάρκα του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής), μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ, γ)περιγραφή της κατάστασης του οχήματος,

δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της αναδόχου εταιρείας. Επίσης θα συνοδεύονται από φωτογραφία του οχήματος.

Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της αναδόχου εταιρείας. Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία εκδίδει την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του ΠΔ 116/2004 βεβαίωση παραλαβής οχήματος και ένα αντίγραφο κοινοποιείται απαραιτήτως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δεκαπέντε ημερών από την παράδοση του οχήματος.

Η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ο Δήμος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως αριθμού. Η συλλογή και μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται με δικά της μέσα (γερανοί) και χωρίς μεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου.

Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτου του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκύψει στο όχημα κατά την αποκομιδή-μεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικός αναφερομένων τα παρακάτω: ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός ή θανάτωση προσώπου κλπ.) ούτε και για τυχόν ζημίες ή απώλειες εξαρτημάτων του κατά την διάρκεια της παραμονής του στον χώρο της αναδόχου εταιρείας.

Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη των ΟΤΚΖ(που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό ο εταίρος των συμβαλλόμενων και με δικές του δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί τα ΟΤΚΖ από την στιγμή της συλλογής ή/και παραλαβής του από το Δήμο, και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών (τα φυλάσσει σε δικό της ασφαλή χώρο για διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών) να εκδώσει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, από την ΕΔΟΕ και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες Δημόσιες υπηρεσίες. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται από την εταιρεία στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας (ευθύνη της εταιρείας).

Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων προγραμματίζεται σε  μηνιαία βάση, κατόπιν συνεννόησης και με την χρήση ενός (1) τουλάχιστον γερανοφόρου οχήματος της αναδόχου εταιρείας. Η περισυλλογή μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη για λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι οι απεργίες, οι θεομηνίες, οι φυσικές καταστροφές, ο πόλεμος, η επιβολή στρατιωτικού νόμου ή επιστράτευσης κ.α., υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη περισυλλογή.

Εάν κατά την διάρκεια της φύλαξης, το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σ’ αυτόν αφού προηγουμένως καταβληθεί η δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Μετά την παρέλευση του νόμιμου χρονικού διαστήματος τα οχήματα προωθούνται για την διαδικασία της ανακύκλωσης.

Η εξόφληση του τιμήματος της  εκποίησης των υλικών θα γίνεται από την ανάδοχο εταιρεία στο Ταμείο του Δήμου, εντός των πέντε πρώτων ημερών του κάθε μήνα με βάση τον αριθμό των οχημάτων που απομακρύνθηκαν στην διάρκεια του προηγούμενου μήνα, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους. Για τα οχήματα που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αντίγραφο της δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη εντός των πέντε πρώτων ημερών του επόμενου μήνα της παραλαβής.

Η εγκατάσταση των διαχειριστών ΟΤΚΖ να βρίσκεται στο Νομό Άρτας  ή σε όμορο νομό. Η ανάδοχος εταιρεία Ανακύκλωσης Οχημάτων θα διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι όλα τα υλικά, τα οποία εξάγονται από τα ΟΤΚΖ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Παρ.1 του ΠΔ 116/2004, είτε επαναχρησιμοποιούνται είτε ανακυκλώνονται/ανακτώνται από εξουσιοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, στις περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται τέτοια συστήματα, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. 

 

Άρθρο 7-Χρονική διάρκεια της Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας είναι τα δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος εάν το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.

 

Άρθρο 8-Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες-κέντρα επεξεργασίας ΟΤΚΖ που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της ΕΔΟΕ και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Η εγκατάσταση των διαχειριστών ΟΤΚΖ να βρίσκεται στο Νομό Θεσπρωτίας  ή σε όμορο νομό.

 

Άρθρο 9-Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Πρόσφατη βεβαίωση συνεργασίας με ΕΔΟΕ,
 2. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
 3. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου του Ν. 1599/1986) του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι:

-Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα.

-Δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

-Δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται με την παρούσα.

 4.Υπεύθυνη Δήλωση του εγγυητή για αποδοχή ορισμού του ως αξιόχρεου με τα πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του και το ΑΦΜ του

 1. Εάν πρόκειται για εταιρεία αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με το νόμιμο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού αλλά με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 2. Για ανώνυμες εταιρείες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου της υπογραφής(στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).
 3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του.
 4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του.
 5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στη δημοπρασία, ή των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (ΟΕ), ετερόρρυθμων (Ε) και Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ή του προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση Ανώνυμης εταιρείας(ΑΕ).
 6. Βεβαίωση της ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο συμμετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο, ή έχει εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.
 7. Εγγύηση συμμετοχής ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00€) (ποσοστό 10% επί της συνολικής εκτιμήτριας αξίας 4.000,00 ευρώ (για δύο έτη) σύμφωνα με το από 2367/29-1-18 πρακτικό Επιτροπής εκτίμησης.

Κανείς δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για την συμμετοχή του σε αυτή, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου. Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και θα επιστραφεί στους αποτυχόντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με άλλη καλής εκτέλεσης ποσού 10% επί τη συνολική εκτιμητή αξία όπως διαμορφώθηκε από τη δημοπρασία για 5 φορτηγά, 5 οχήματα βαρέως τύπου, 90 επιβατικά οχήματα και 20 μηχανάκια, αλλιώς ακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπέρ αυτού και κατακυρώνεται υπέρ του επόμενου πλειοδοτήσαντος σε αυτήν. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής θα επιστραφούν εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Όλα ανεξαρτήτως των εγγράφων που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα και οι ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη κατά τις διατάξεις του νόμου.

 

Άρθρο 10-Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας

 1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η επιτροπή η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή, πριν την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
 2. Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρείας, ευκρινώς και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.
 3. Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.
 4. Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προσφορά θα είναι και για κάθε είδος οχήματος ξεχωριστά (φορτηγά, επιβατικά οχήματα, μηχανάκια και οχήματα βαρέως τύπου) και αθροιστικά. Ως πλειοδοτική κρίνεται η αθροιστική προσφορά. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
 5. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.
 6. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.
 7. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ΄ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.
 8. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

Άρθρο 11-Κριτήρια κατακύρωσης

Για την τελική επιλογή του πλειοδότη κριτήριο είναι:

α) Η προσφορά με τη μεγαλύτερη αποζημίωση προς τον Δήμο ανά κατηγορία εκποιούμενου πράγματος.

β) Σε περίπτωση ισοψηφίας υπολογίζεται κατά προτεραιότητα η ανώτερη τιμή προσφοράς πρώτα των επιβατικών οχημάτων, ακολούθως των φορτηγών και τέλος των οχημάτων βαρέως τύπου.

γ) Σε περίπτωση πάλι ισοψηφίας αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της εταιρείας και τυχόν προηγούμενη ικανοποιητική συνεργασία με αυτήν.

δ) Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την Οικονομική Επιτροπή.

ε) Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μιας επιχείρησης στη δημοπρασία η επιτροπή διαγωνισμού θα δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια για κάθε κατηγορία εκποιούμενου πράγματος.

 

Άρθρο 12-Ανακοίνωση κατακύρωσης-υπογραφή σύμβασης

-Η κατακυρωτική απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας.

-Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση με τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο.

-Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δυο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός 10 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μετά του εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου. Από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.

 

 Άρθρο 13-Έκπτωση πλειοδότη

Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:

-Δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία.

-Αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση

 

Άρθρο 14-Ενστάσεις

Ο επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία. Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα το διαγωνισμό Επιτροπή.

 

Άρθρο 15-Εξόφληση τμήματος εκποίησης

Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και αναγραφόμενο στη σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ εντός των πρώτων 5 ημερών κάθε μήνα από την υπογραφή της συμβάσεως, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται από την εταιρεία με αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη που η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι:

-Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής των οφειλομένων.

-Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων.

-Διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού ανά μήνα, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή των οφειλομένων ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου.

 

Άρθρο 16-Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης, ήτοι:

-Εάν ουδείς εμφανισθεί.

-Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

β) όταν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προς της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

Άρθρο 18-Δημοσίευση διακήρυξης

Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου. Περίληψη αυτής δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα.

Η διακήρυξη και περίληψη αυτής ανακοινώνονται στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου (www.igoumenitsa.gr) καθώς και περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας και εξοφλούνται πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου.

 

Άρθρο 19-Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη δημοπρασία χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665361255)

 

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

 

Ιωάννης Λώλος

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech