εκμίσθωση έκτασης Ε=500,00 τ.μ. από τεμάχιο εκτός του εποικιστικού αρχείου της Δ/νσης Γεωργίας στην περιοχή «ΓΩΝΙΑ» της Τ.Κ. Γραικοχωρίου - Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                              Ηγουμενίτσα    22 /10 /2021

                                                                      Αριθ. Πρωτ: 14363

Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                               

Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Πληρ.: Νικολοπούλου Ευτυχία

Τηλ : 26653 61255

Fax : 26653 61122                                           

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 Προκηρύσσει δημόσια, φανερή, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση έκτασης  Ε=500,00 τ.μ. από τεμάχιο εκτός του εποικιστικού αρχείου της Δ/νσης Γεωργίας στην περιοχή  «ΓΩΝΙΑ» της Τ.Κ. Γραικοχωρίου - Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 30/11/2021, ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10:00  - 10:30 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.

 Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των δέκα  χιλιάδων  ευρώ  (10.000,00€) ετησίως .

 Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ύψους 9.000,00 ευρώ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες και ώρες γραφείου, από το γραφείο εσόδων του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος κα Ευτυχία Νικολοπούλου, Διεύθυνση Σουλίου 3, Τηλέφωνο: 2665361255, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

   

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                          Ηγουμενίτσα  22 / 10 /2021

                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 14363

Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                                

Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Πληρ.: Νικολοπούλου Ευτυχία

Τηλ : 26653 61255

Fax : 26650 29119

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΕΚΤΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΓΩΝΙΑ» ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

 

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν 3852/2010 «Καλλικράτης»

δ) την αριθ. 105/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ε) την αριθ. 360/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας .

 

 

                                                           ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Δημοπρασία φανερή, προφορική και πλειοδοτική για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης  εμβαδού Ε=500 τ.μ. από τεμάχιο εκτός του εποικιστικού αρχείου της Δ/νσης Γεωργίας στην περιοχή  «ΓΩΝΙΑ» της Τ.Κ. Γραικοχωρίου - Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 192 του Π.Δ. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981.  

                                                                                   

Άρθρο 1 Τόπος και τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

  Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στην Ηγουμενίτσα στις 30.11.202Ι, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 - 10:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81.

 

 Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 833,33 ευρώ μηνιαία ήτοι ετήσια 10.000, 00 ευρώ.

 

  Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

   Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη (07.12.2021) την ίδια ώρα µε τους ίδιους όρους.

 

Άρθρο 2: Στοιχεία ακινήτου

Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή «ΓΩΝΙΑ» των Κοινοτήτων  Γραικοχωρίου - Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας εμβαδού Ε=500 τ.μ. για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Άρθρο  3: Δικαιολογητικά συμμετοχής

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην δημοπρασία, είναι τα παρακάτω;

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερόμενου
  • Ασφαλιστική ενημερότητα 
  • Φορολογική Ενημερότητα 
  • Υπεύθυνη Δήλωση των ενδιαφερομένων περί του ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
  • Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών , και Δανείων σε ποσοστό 10% του ορίου της πρώτης προσφοράς, Η εγγυητική αυτή θα αντικατασταθεί με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού από άλλη ποσού ίσου και αντιστοίχου με το τελικό επιτευχθέν μίσθωμα της συνολικής διάρκειας της μισθώσεως. Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην αρμόδια επιτροπή και να προσκομίσει σχετικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη .Κάθε ενδιαφερόμενος θα συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.
  • Εάν ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να υποβάλλει, επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Προκειμένου για Α.Ε πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας. στο οποίο να αποφασίζετε η συμμετοχή στο διαγωνισμό και να ορίζεται και εξουσιοδοτείται ο εκπρόσωπος στην διαδικασία του διαγωνισμού.

β. Προκειμένου περί άλλων Ν.Π πρακτικό που θα αποφασίζετε η συμμετοχή στην δημοπρασία και θα ορίζεται ο εκπρόσωπος που θα συμμετέχει στην διαδικασία της δημοπρασίας.

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στη κατοχή του μισθίου, τας υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και γενικά το μίσθιο, σε όποια κατάσταση αυτό ευρίσκεται και να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά θα ευθύνεται για κάθε νόμιμη αποζημίωση ήθελε αξιώσει ο Δήμος Ηγουμενίτσας. Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο κατά την λήξη της μισθώσεως, στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά θα ευθύνεται σε αποζημίωση για οιανδήποτε ζημία έχει προκαλέσει σε αυτό. Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το ακίνητο με επιμέλεια και σε τρόπο ώστε να μη θίγει ή προκαλεί ενόχληση στους περίοικους. Ο μισθωτής έχει ακέραια την ευθύνη για αποζημίωση για ζημιές ή βλάβες που θα προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα, έναντι οποιουδήποτε είτε από τον ίδιο είτε από το προσωπικό του, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία αναγόμενη στη σφαίρα αντικειμενικής του ευθύνης.

Η έκδοση των σχετικών αδειών για την λειτουργία του χώρου θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη . δαπάνες και επιμέλεια του τελευταίου πλειοδότη -μισθωτή.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, της οποίας από την υποβολή αιτήματος συμμετοχής στην δημοπρασία θεωρείται (τεκμαίρεται) ότι έχει λάβει γνώσιν αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιοσδήποτε δουλείας επ’ αυτού, ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στην λύση της μίσθωσης.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Άρθρο 5: Προθεσμία καταβολής του Τιμήματος

Η καταβολή του τιμήματος θα είναι ετήσια μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο έκαστου έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μηνιαίου μισθώματος ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο. Το αναλογούν χαρτόσημο (3,6%) θα καταβάλλεται καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης εξ ολοκλήρου από το μισθωτή μαζί με την καταβολή του μηνιαίου τιμήματος.

 

Άρθρο 6: Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Δημοτικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Η Μίσθωση του χώρου ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει ισχύ εννέα (9) έτη. 

Άρθρο 7: Αναμίσθωση -Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση και υπεκμίσθωση του μισθίου απαγορεύεται, πλην όμως, λόγω του αντικειμένου, του σκοπού και της φύσης της εκμίσθωσης, επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης του μισθίου μόνο σε συγγενή μητρική ή θυγατρική εταιρεία ή εξαρτημένη άμεσα ή έμμεσα από το μισθωτή στην οποία συμμετέχουν κατά πλειοψηφία οι κύριοι μέτοχοι της μισθώτριας.

Άρθρο 8: Άλλοι Όροι

Τα ανωτέρω Δημοτικά ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής, για την προσφορά των εκάστοτε τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και την εγκατάσταση κατασκευών, μεταλλικών ή άλλων, στήριξης και προστασίας του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων απαραίτητων για την ασφαλή λειτουργία, επέκταση και αναβάθμιση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου η ανωτέρω περιγραφόμενη χρήση του μισθίου να τύχει της καλλίτερης ασφάλειας ,

Η μισθώτρια έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τον παραχωρημένο χώρο με κάθε κατάλληλο μέσο προκειμένου να διασφαλίσει τις εγκαταστάσεις της. Ο Μισθωτής έχει υποχρέωση βεβαίωσης ότι οι εγκαταστάσεις και η εκπεμπόμενη από αυτές ακτινοβολία είναι σύμφωνη και εντός των ορίων που προβλέπει κάθε φορά η σχετική νομοθεσία.

Ο εκμισθωτής θα διευκολύνει την σύνδεση των ακινήτων για τυχόν σύνδεση του εξοπλισμού με

δίκτυα κοινής ωφέλειας, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον μισθωτή και μετά

από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Τα έξοδα για τις συνδέσεις αυτές θα βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή.

Επίσης πριν από τυχούσα επέμβαση τεχνικής Φύσεως που θα απαιτηθεί από το μισθωτή να γίνει στον παραχωρούμενο χώρο. και δεν αφορά τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή τυχόν βοηθητικό εξοπλισμό, θα πρέπει να γίνει ενημέρωση της αρμόδιας: Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Άρθρο 8: Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με ευθύνη των υπηρεσιών του Δήμου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας και σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπως επίσης και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον τελικό πλειοδότη - μισθωτή.

Άρθρο 10: Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται:

  • από τον δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης .
  • Κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και εγγυητής αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης σε διάρκεια δέκα (10) ημερών ( άρθρο 7)

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις (β & γ) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 11: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονομικής Υπηρεσίες του Δήμου Ηγουμενίτσας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση Σουλίου 3, κα Έφη Νικολοπούλου, τηλ. 26653 61255) και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ