Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2022-2023

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                             Ηγουμενίτσα, 18.10.2021                                                                  

Νομός Θεσπρωτίας                                                                                                 Αρ. Πρωτ.:  13997

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων  

Περίληψη αριθ. 13/2021

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο:

 «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2022-2023»

 Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 140330

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2022-2023»

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  604.315,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), ήτοι συνολικού ποσού 749.350,60€ και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς ετών 2022 και 2023 του Δήμου Ηγουμενίτσας, του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ και των Σχολικών Επιτροπών α/θμιας και β/ θμιας Εκπαίδευσης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την  διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 (άνω των ορίων)  και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) Τμήματα ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Α Πετρέλαιο Θέρμανσης Δήμου Ηγουμενίτσας, π/υ άνευ ΦΠΑ  7.448,00€

ΤΜΗΜΑ Β Καύσιμα Φορέα Δήμου Ηγουμενίτσας,  π/υ άνευ ΦΠΑ  406.496,00€

ΤΜΗΜΑ Γ Πετρέλαιο Θέρμανσης Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ, π/υ άνευ ΦΠΑ  46.550,00€

ΤΜΗΜΑ Δ Καύσιμα Φορέα Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ, π/υ άνευ ΦΠΑ  18.136,00€

ΤΜΗΜΑ Ε Πετρέλαιο Θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, π/υ άνευ ΦΠΑ  74.480,00€

ΤΜΗΜΑ ΣΤ Πετρέλαιο Θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, π/υ άνευ ΦΠΑ  51.205,00€

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  15.11.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα  15:00. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά - Οικονομική Προσφορά»:   19.11.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.                                                                                                                                                                       

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκάστου τμήματος  άνευ  ΦΠΑ.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017.

Αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.: 2665 361 212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Αρχεία διαγωνισμού 

Ο  Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech