Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ηγουμενίτσας

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                             Ηγουμενίτσα, 15.10.2021                                                                  

Νομός Θεσπρωτίας                                                                                                 Αρ. Πρωτ.:  17386

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων

Περίληψη αριθ. 14/2021

Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: "Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ηγουμενίτσας¨

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 145743

 O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/ων  για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού, για τις ανάγκες

 των Νομικών Προσώπων του Δήμου  Ηγουμενίτσας.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 128.569,86€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ .

Η σύμβαση υποδιαιρείται έξι τμήματα, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός παρατίθενται στον  πίνακα που ακολουθεί: 

Τμήμα Α (είδη καθαριότητας ΠΑΚΠΠΟ), ενδεικτικού π/υ  14.115,11€ με ΦΠΑ.

Τμήμα Β (είδη καθαριότητας ΠΑΚΠΠΟ), ενδεικτικού π/υ  24.414,96€ με ΦΠΑ.

Τμήμα Γ (είδη καθαριότητας ΠΑΚΠΠΟ), ενδεικτικού π/υ  22.611,90€ με ΦΠΑ.

Τμήμα Δ (είδη καθαριότητας ΠΑΚΠΠΟ), ενδεικτικού π/υ  18.838,43€ με ΦΠΑ.

Τμήμα Ε (είδη καθαριότητας  Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ),  ενδεικτικού π/υ   30.514,60€ με ΦΠΑ

Τμήμα ΣΤ (είδη καθαριότητας  Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ), ενδεικτικού π/υ  18.074,86€ με ΦΠΑ

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι:

12η  Ιανουαρίου 2022, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 15:00

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί:

18η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των απαιτούμενων ποσοτήτων για κάθε τμήμα και κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1% επί της εκτιμώμενης αξίας του εκάστου τμήματος, εκτός ΦΠΑ.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α’ βαθμού), Διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.: 2665 361 212, fax: 2665029119, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017.

Αρχεία Διαγωνισμού

 

Ο  Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech