Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Πληροφορίες 2665361160 & 162

Ηγουμενίτσα: 11-01-2022

Αρ. Πρωτ.: 332

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17, 163 & 167 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
 2. Τις διατάξεις τουάρθρου58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας(ΦΕΚ 709/Β’/24-02-2021) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
 4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 239/10-01-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί προβλέψεως-εγγραφής των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό τρέχοντος και επόμενων οικονομικών ετών του Δήμου,
 5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε θέματα τοπογραφικών και ρυμοτομικών μελετών και την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς το Δήμαρχο.

 

Γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μιας -1- θέσης Ειδικού/ής Συμβούλου Δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με καθήκοντα την παροχή συμβουλών σε θέματα τοπογραφικών μελετών του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Δήμου και θα συνεργάζεται µε το προσωπικό του Δήμου πάνω σε τεχνικά θέματα.

Ο/Η Ειδικός/ή σύμβουλος θα πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού να έχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος του Τοπογράφου Μηχανικού και να γνωρίζει Καλά την Αγγλική γλώσσα.

 Ο/Η ανωτέρω θα υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα κατωτέρω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αλλοδαπής, (προκειμένου για τίτλους αλλοδαπής αρκεί η βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ), αντίστοιχου τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης.
 3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να τεκμηριώνει την εμπειρία και τις γνώσεις του/της.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι κατέχειτα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως 14) καθώς και ότι δεν έχειτα κωλύματα των άρθρων 15 έως και 17 του Ν. 3584/2007.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή του από αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους).

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας eservices.igoumenitsa.gr μέχρι και την 21 Ιανουαρίου 2022. Η προκήρυξη αυτή θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας, θα δημοσιευθεί σε τρεις (3) εφημερίδες του Νομού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας, και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

 

Ιωάννης Λώλος

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech