Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                             Ηγουμενίτσα, 10.01.2022                                                                  

Νομός Θεσπρωτίας                                                                                                 Αρ. Πρωτ.:  235

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων

Περίληψη αριθ. 01/2022

Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο:

 ¨ Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ ¨

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 153721

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/ων  για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ»

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 167.873,76€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ .

Η σύμβαση υποδιαιρείται έξι τμήματα, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός παρατίθενται στον  πίνακα που ακολουθεί: 

Τμήμα Α (είδη παντοπωλείου ΠΑΚΠΠΟ), ενδεικτικού π/υ  39.169,69€ με ΦΠΑ.

Τμήμα Β (είδη οπωροπωλείου ΠΑΚΠΠΟ), ενδεικτικού π/υ  24.156,47 με ΦΠΑ.

Τμήμα Γ (είδη κρεοπωλείου ΠΑΚΠΠΟ), ενδεικτικού π/υ  26.967,45€ με ΦΠΑ.

Τμήμα Δ (είδη ιχθυοπωλείου  ΠΑΚΠΠΟ), ενδεικτικού π/υ  12.882,00€ με ΦΠΑ.

Τμήμα Ε (είδη γαλακτοπωλείου),  ενδεικτικού π/υ   46.828,33€ με ΦΠΑ

Τμήμα ΣΤ (είδη αρτοποιείου), ενδεικτικού π/υ  17.869,82€ με ΦΠΑ

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι:

28η  Ιανουαρίου 2022, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 15:00

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί:

3η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των απαιτούμενων ποσοτήτων για κάθε τμήμα και κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του εκάστου τμήματος, εκτός ΦΠΑ.

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  του Δήμου Ηγουμενίτσας με την επωνυμία ΠΑΚΠΠΟ, αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.: 2665 361 212,  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017.

Αρχεία Διαγωνισμού

 

Ο  Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech