Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια ενός (1) καινούργιου μικρού λεωφορείου μεταφοράς ατόμων 15‑20 θέσεων καθημένων πλέον μιας θέσεως για αμαξίδιο ΑΜΕΑ με αναδιπλούμενο ανυψωτικό μηχανισμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ηγουμενίτσα, 13.04.2022

Αριθ. Πρωτ.: 5840

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 04/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Προμήθεια ενός (1) καινούργιου μικρού λεωφορείου μεταφοράς ατόμων 15‑20 θέσεων καθημένων πλέον μιας θέσεως για αμαξίδιο ΑΜΕΑ με αναδιπλούμενο ανυψωτικό μηχανισμό»

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 157296

 Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου μικρού λεωφορείου μεταφοράς ατόμων 15‑20 θέσεων καθημένων πλέον μιας θέσεως για αμαξίδιο ΑΜΕΑ με αναδιπλούμενο ανυψωτικό μηχανισμό», CPV 34114400-3.

Η  προμήθεια αφορά στο Υποέργο 7 της Πράξης «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας» με ΟΠΣ 5052624, έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η διαδικασία θα διενεργηθεί μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Προμήθειες και Υπηρεσίες), όπου και παρέχονται ελεύθερα, όλα τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού.

Η  συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 86.000,00€ προ ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού 106.640,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης του προμηθευόμενου είδους, η οποία δεν μπορεί να είναι ανώτερη των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 9η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Το πλήρες τεύχος της αριθ. 04/2022 Διακήρυξης και της παρούσας Προκήρυξης - Περίληψης αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της Διακήρυξης. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, ήτοι ποσού χιλίων επτακοσίων είκοσι ευρώ (1.720,00€). Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος κα. Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ενώ σχετικά με τη μελέτη και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών επικοινωνείτε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, αρμόδια υπάλληλος κα. Βεατρίκη Δημητρίου, τηλέφωνο: 2665361250, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Αρχεία 

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech