Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση του καταστήματος ‘’ΚΙΟΣΚΙ’’ στο πάρκο αναψυχής (έναντι Παναγιάς) της Κοινότητας Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                              Ηγουμενίτσα   24 / 08   /2022

                                                                      Αριθ.Πρωτ.: 14704

Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                            

Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Πληρ.: Νικολοπούλου Ευτυχία

Τηλ : 26653 61255

Fax : 26650 29119

 

 

 

                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση του καταστήματος ‘’ΚΙΟΣΚΙ’’ στο πάρκο αναψυχής (έναντι Παναγιάς) της Κοινότητας Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

     Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση  του καταστήματος “ΚΙΟΣΚΙ’’  στο

Πάρκο  αναψυχής  (έναντι Παναγιάς)  της Κοινότητας  Παραποτάμου    του Δήμου

Ηγουμενίτσας.

     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15/09/2022, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:30-11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.

     Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς  ορίζεται το ποσό των 100,00 Ευρώ μηνιαίως.

     Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 720,00 Ευρώ .

    Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες και ώρες γραφείου στην Οικονομική Υπηρεσία Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας  του Δήμου .

    Αρμόδια : Νικολοπούλου Ευτυχία, Διεύθυνση Σουλίου 3,  Τηλέφωνο 26653 61255.

     Οι αναλυτικοί όροι της δημοπρασίας θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                   Ηγουμενίτσα   24/ 08 /2022

                                                                           Αριθ.Πρωτ.: 14704

Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                               

Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Πληρ.: Νικολοπούλου Ευτυχία

Τηλ : 26653 61255

Fax : 26650 29119

                                         

 

           

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ     ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ   ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΙΟΣΚΙ» ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ)   ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ

 

                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το άρθρο 194 παρ.1 του Δ.Κ.Κ.

γ) το άρθρο 72 και 75 του Ν.3852/2010

δ) την αριθ.  1/2022 απόφαση της Κοινότητας Παραποτάμου.

ε) την αριθ. 90/2022  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος.

στ) την  αριθ. 207/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του καταστήματος « ΚΙΟΣΚΙ» στο πάρκο αναψυχής ( έναντι Παναγιάς) της Κοινότητας Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Για τη δημοπρασία ισχύουν οι εξής όροι:

 

 

 

΄Αρθρο 1ο

Περιγραφή ακινήτου

 

 Πρόκειται για δημοτικό ακίνητο,  « ΚΙΟΣΚΙ» στο πάρκο αναψυχής ( έναντι Παναγιάς) της Κοινότητας Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας για τη λειτουργία καταστήματος ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ».

 

 

 

 

 

Άρθρο 2

Τόπος – χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15/09/2022 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:30 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ.  στα γραφεία του Δήμου Ηγουμενίτσας( συγκεκριμένα στην  αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα διεξαχθεί την επόμενη Πέμπτη (22/09/2022) την ίδια ώρα µε τους ίδιους όρους.

 

Άρθρο 3

Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Η Δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική  και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη από την επιτροπή που έχει ορισθεί με την με αριθμό 16/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας που ορίζεται από τη διακήρυξη , εφόσον εξακολουθούν  χωρίς διακοπή οι  προσφορές . Για συνέχιση της δημοπρασίας πέρα από την ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη αποφασίζει η Επιτροπή του Διαγωνισμού, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

 Με την έναρξη της δημοπρασίας ελέγχονται και μονογράφονται  τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων. Η επιτροπή αποδέχεται ή αποκλείει τους συμμετέχοντες που δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής. Η απόφαση της επιτροπής της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους από τη διακήρυξη προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

Κανείς δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία πέραν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής. Στη συνέχεια οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθως και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο στο οποίο θα καθορίζεται ρητά το περιεχόμενο της πληρεξουσιότητας, καθώς και το ύψος της ανώτερης δυνατής προσφοράς. Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι ο τρίτος συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Για την έγκριση των πρακτικών θα αποφασίσει στη συνέχεια το αρμόδιο, σύμφωνα με το Νόμο, όργανο.

 

Άρθρο 4

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία και δικαιολογητικά

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες , αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί νομίμως τουλάχιστον πριν την ημέρα του διαγωνισμού . Αποκλείονται από τη  δημοπρασία οι οφειλέτες του Δήμου και όσοι δεν προσκομίσουν κατά την διενέργεια την δημοπρασίας βεβαίωση της αρμόδιας ∆.Ο.Υ ότι εκπλήρωσαν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 

 Οι συµµετέχοντες μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού  και τα εξής δικαιολογητικά:

1) Εγγύηση συμμετοχής: Για να γίνει δεκτός κάποιος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή της δημοπρασίας ποσό που αντιστοιχεί στο 10% [ήτοι εφτακόσια είκοσι (720,00) ευρώ] επί του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς επί του μισθώματος που αντιστοιχεί στο σύνολο της διάρκειας της μισθώσεως, ήτοι (1200,00 ευρώ Χ 6 έτη=7.200,00: 10=720,00 ευρώ). Το παραπάνω ποσοστό επέχει θέση εγγύησης και μπορεί να συνίσταται σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σε αυτό  του ποσού από αυτόν που επιθυµεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία.

 Η εν λόγω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους συµµετέχοντες και µη πλειοδοτήσαντες, µετά την υπογραφή της συµβάσεως µισθώσεως, σε κάθε δε περίπτωση εντός εξήντα (60) ηµερών από τη διενέργεια του διαγωνισµού.

2) Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και τη σχετική σύμβαση μίσθωσης, καθιστάμενος έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον  υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και για όλες τις υποχρεώσεις , παραιτούμενος  του ευεργετήματος της διζήσεως και διαιρέσεως  .

3) Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος: Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, εφ’ όσον είναι φυσικό πρόσωπο . Προκειμένου περί εταιριών, αντίγραφο του καταστατικού συστάσεως και πιστοποιητικό περί µη λύσης τους, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ και σε περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του ∆.Σ. της µε το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε την παρούσα

 4) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής & φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος.

 5) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας τους από το οποίο να προκύπτει ότι ο συµµετέχων δεν τελεί  υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί  υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

6)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: «έλαβα γνώση του χώρου που πρόκειται να εκµισθωθεί καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται και την αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα ».

 7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986στην οποία να δηλώνεται ότι: «έλαβα γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης  και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα».

8)  Βεβαίωση περί µη οφειλής στο Δήμο: 1. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί µη οφειλής του συµµετέχοντος. 2. Το αυτό ισχύει και για τους λοιπούς εταίρους, εφ’ όσον είναι εταιρεία.

9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται τον εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του καθώς και τον ΑΦΜ του .

 

Δικαιολογητικά  του εγγυητή :

1.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

2.Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο

 3.Πιστοποιητικά ασφαλιστικής & φορολογικής ενημερότητας

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986στην οποία να δηλώνεται ότι << έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι έλαβε γνώση του ακινήτου και της κατάστασης στην οποία αυτό βρίσκεται και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι  αποδέχεται ότι ευθύνεται  αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  με τον μισθωτή  για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και για όλες τις υποχρεώσεις  και ότι παραιτείται  από το  ευεργέτημα της διζήσεως και διαιρέσεως>>

5.Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του από το οποίο να προκύπτει ότι  ο εγγυητής δεν τελεί  υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί  υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

 

Άρθρο  5

Εγγύηση και εγγυητής

Η εγγυητική επιστολή του άρθρου 4 του παρόντος αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της συµβάσεως µε άλλη, ποσοστού 10% επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος , για την εξασφάλιση της έγκαιρης και της  εντός των υπό της διακήρυξης οριζοµένων προθεσµιών καταβολής του µισθώµατος. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής είναι εξαετής, σε περίπτωση δε παρατάσεως της μισθώσεως για ακόμη δύο έτη, ο πλειοδότης  οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή επιπλέον διετούς διάρκειας, όσο δηλαδή και το διάστημα της σύμβασης μίσθωσης, σε διαφορετική περίπτωση δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμψηφιστεί µε τα μισθώματα ή άλλες οφειλές. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και για όλες τις υποχρεώσεις στερούμενος του ευεργετήματος της διζήσεως και διαιρέσεως

 

 

Άρθρο 6

Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς

 Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των εκατό ευρώ (100,00€)

 

Άρθρο 7

Διάρκεια μίσθωσης

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη με δυνατότητα παράτασης της μισθώσεως για τρία επιπλέον (3) έτη με την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής θα αιτηθεί την παράταση τουλάχιστον δυο μήνες πριν από τη λήξη της μισθώσεως. Η διάρκεια της μισθώσεως αρχίζει από την πρώτη του μηνός μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει μετά την παρέλευση της αντίστοιχης ημέρας  του παραπάνω διαστήματος, οπότε ο μισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει το εκμισθούμενο ακίνητο αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση, διαφορετικά θα ευθύνεται σε αποζημίωση του εκμισθωτή.

 

Άρθρο 8

Αναπροσαρμογή μισθώματος

Το μίσθωμα που θα καθορισθεί σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής της δημοπρασίας  θα μείνει σταθερό από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού μέχρι τις 31/12/2023. Μετά θα καταβάλλεται ετήσια αύξηση 5 % υπολογιζόμενη κάθε φορά στο προηγουμένως καταβαλλόμενο μίσθωμα. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί µε την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο μισθωτής βαρύνεται εξ ολοκλήρου και µε το τέλος χαρτοσήμου.

 

 

Άρθρο 9

Χρόνος και τρόπος καταβολής του Μισθώματος

 

Το μίσθωμα  καταβάλλεται  στο ταμείο του Δήμου   μηνιαίως κατά το πρώτο τριήμερο εκάστου  ημερολογιακού μήνα , χωρίς σχετικό ειδοποιητήριο. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του μισθώματος ο οφειλέτης υπόκειται στην πληρωμή των προσαυξήσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις του Νόμου, ανεξάρτητα από τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που μπορούν να ληφθούν από το Δήμο  για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων δόσεων.

 

Άρθρο 10

Υπογραφή Σύμβασης

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί

κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του στα γραφεία του Δήμου  για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης , άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

 

 

Άρθρο 11

Λήξη μίσθωσης

 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης και χωρίς καμία ειδοποίηση ή όχληση εκ μέρους του εκμισθωτή να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε καθώς και τον εξοπλισμό του εν λειτουργία χωρίς φθορές, πέραν των όσων φυσιολογικά θα μπορούσαν να επέλθουν ύστερα από την χρήση του, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του εκμισθωτή.

Άρθρο 12

Χρήση μισθίου -Αναμίσθωση -Υπεκμίσθωση

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο κατ επιλογή του μισθωτή με μία από τις εξής μορφές ή σε συνδυασμό αυτών και συγκεκριμένα ως ζαχαροπλαστείο ή /και ως εστιατόριο. Απαγορεύεται η χρήση του μισθίου ως οικογενειακής κατοικίας του μισθωτή. Απαγορεύεται στον μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου (διαφορετική από την υπάρχουσα μορφή του) χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Ηγουμενίτσας. Σε περίπτωση αθέτησης των παραπάνω, δικαιούται ο Δήμος Ηγουμενίτσας να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης και να ανακαλέσει την εκδοθείσα άδεια λειτουργίας (λόγω ουσιώδους τροποποίησης των όρων της)

Τυχόν εργασίες που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει το μίσθιο και αφορούν σε μόνιμες εγκαταστάσεις και κατασκευές, θα πραγματοποιηθούν με δαπάνες του μισθωτή και θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του μισθίου, μη δυνάμενες να συμψηφιστούν με μισθώματα.

Ο μισθωτής έλεγξε την πραγματική και νομική κατάσταση του κτιρίου και το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση που πρόκειται να λειτουργήσει.

Σιωπηρή αναμίσθωση ή ανανέωση ή παράταση ( γραπτή ή προφορική )  ως και υπεκμίσθωση του μίσθιου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Γενικά απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση, ολικά ή μερικά, της χρήσης του μισθίου, καθώς και η ολική ή μερική μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης καθ' οποιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε τρίτο πρόσωπο. Η χρήση του μισθίου που τυχόν γίνει από τον μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν λογίζεται ως ανανέωση ή σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση της διάρκειας της μίσθωσης.

 

Άρθρο  13

Άδειες λειτουργίας μισθίου

 

 Ο μισθωτής θα εφοδιασθεί µε τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας µε δαπάνες του. Σε περίπτωση που ο μισθωτής για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκτήσει την απαιτούμενη άδεια, ο εκμισθωτής (∆ήµος Ηγουμενίτσας) δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 14

Ώρες λειτουργίας μισθίου

 

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί όλες τις μέρες του χρόνου, καθημερινές και αργίες, να τηρεί το συνηθισμένο ωράριο ανάλογα µε την κίνηση των πελατών.

 

Άρθρο 15

Υποχρεώσεις - δικαιώματα μισθωτή

 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου για δική του χρήση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, να κάνει τη συνήθη από την φύση χρήση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση και να παραδώσει το μίσθιο με τη λήξη της μίσθωσης, στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Δεν επιτρέπεται καμιά έκπτωση ή ελάττωση ή αποζημίωση υπέρ του μισθωτή για οποιαδήποτε αιτία, έστω και θεομηνία. Σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης του μίσθιου.

Όποιες τυχόν παρεμβάσεις, επισκευές, περιφράξεις, ή κατασκευές επιχειρήσει να πράξει ο πλειοδότης με τη σύμφωνη πάντοτε έγγραφη  γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και εφόσον επιτρέπονται αυτές κατόπιν χορήγησης σχετικής αδείας, τότε αυτές θα παραμείνουν σε όφελος του μισθίου ακινήτου. Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής δεν θα έχει δικαίωμα ούτε να αφαιρέσει αυτές ούτε να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση.  Όλες οι κτιριακές, βοηθητικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παραμένουν στο μίσθιο υπέρ του εκμισθωτού. Ενώ ο Δήμος διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ζητήσει να αφαιρεθούν αυτές και να επαναφερθεί το μίσθιο στην αρχική του κατάσταση.

Ο μισθωτής αναλαμβάνει, με δική του επιμέλεια και ευθύνη και με δικά του έξοδα την προστασία του μίσθιου και όλων των εγκαταστάσεών του και λαμβάνει κάθε είδους μέτρα ασφάλειας του μίσθιου, καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του καθώς και τον καθαρισμό και την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Κάθε είδους φόροι και τέλη που αφορούν το μίσθιο, δημόσιοι και δημοτικοί, βαρύνουν τον μισθωτή και καταβάλλονται από αυτόν.  Ο µισθωτής οφείλει να συµµορφώνεται αµέσως στις γραπτές υποδείξεις του εκμισθωτή.  Ο ∆ήµαρχος μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο του µισθωτή για την τήρηση των όρων της µισθώσεως σε οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο, ή στον εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινότητας.

Ο μισθωτής οφείλει να λειτουργήσει τον εκµισθούµενο χώρο µέσα σε τρεις µήνες από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού.

Κάθε δαπάνη για την εκμετάλλευση και λειτουργία του μισθίου βαρύνουν τον μισθωτή. Τυχόν λογαριασμοί κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, ΔΕΥΑΗ κ.λ.π. , θα εκδίδονται στο όνομα του μισθωτή με ευθύνη του ίδιου. Με την έναρξη της μίσθωσης, οι μετρητές νερού (υδρόµετρο) και ρεύματος (ρολόι ∆ΕΗ) θα μεταφερθούν στο όνοµα του µισθωτή µε ευθύνη του και οι δαπάνες σύνδεσης, και κατανάλωσης θα βαρύνουν τον ίδιο. Οφείλει δε να κοινοποιήσει στο Δήμο σε προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η μεταφορά αυτή. Η μη συμμόρφωση του μισθωτού με τον όρο αυτό συνιστά λόγο καταγγελίας της μίσθωσης. Η μη εξόφληση των λογαριασμών αυτών ισοδυναμεί με μη πληρωμή του μισθώματος με όλες τις σχετικές συνέπειες.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδεικνύει αμάχητα αφενός ότι ο προσφέρων αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ότι έχει επισκεφθεί και ελέγξει το υπό εκμίσθωση ακίνητο και έχει σχηματίσει πλήρη γνώμη της πραγματικής και νομικής κατάστασης του, βρίσκοντας το της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση για την οποία το προορίζει και αφετέρου ότι έχει απευθυνθεί ήδη στις αρμόδιες για την έκδοση των αναγκαίων αδειών νόμιμης χρήσης του ακινήτου Υπηρεσίες και έχει διαπιστώσει τη δυνατότητα έκδοσής τους.

Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το κτίριο και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου, υδραυλικές κλπ σε άριστη λειτουργία µέχρι την ηµέρα λήξης της μίσθωσης, πρέπει επίσης να κάνει καλή χρήση του μισθίου και ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, φθορά ή βλάβη στο μίσθιο είτε την προκαλέσει ο ίδιος, είτε µέλη της οικογένειάς του, είτε προστηθέντα από αυτόν πρόσωπα. Επίσης υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο καθαρό, να το χρησιμοποιεί µε τρόπο που να µην θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των γειτόνων ή κατοίκων.

Άρθρο 16

Ευθύνη Δήμου

 

Ο Δήμος  δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική σημερινή κατάσταση του μισθίου καθώς ο μισθωτής έχει προηγουμένως λάβει γνώση αυτής και την αποδέχεται. Επίσης δεν ευθύνεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου. Τέλος δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

 

Άρθρο 17

Επανάληψη δημοπρασίας

 

 Η Δηµοπρασία θα επαναληφθεί µία εβδομάδα µετά την ηµεροµηνία διεξαγωγής της πρώτης, αν δεν παρουσιαστεί πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται επίσης  κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 18

Ενστάσεις κατά διακήρυξης και διαγωνισµού

 

 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήµου Ηγουμενίτσας, εγγράφως, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο διαγωνισμός. Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' αυτόν, υποβάλλεται στην αρμόδια για το διαγωνισµό Επιτροπή του Δήμου σε -48- ώρες από την ώρα που θα τελειώσει ο διαγωνισμός. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση του διαγωνισµού από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών.

 

 

Άρθρο 19

Μη καταβολή αποζημίωσης λόγω µη έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας

 

Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά για αποζημίωση λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά τον νόμο αρμόδια όργανα. Από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί η πράξη της ∆ιοικητικής Αρχής στον τελευταίο πλειοδότη η σύμβασης θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα. 

 

Άρθρο 20

Δημοσίευση  διακήρυξης

Η παρούσα διακήρυξη δηµοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας, δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεως του  ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ηγουμενίτσας και  στα δημοσιότερα μέρη του ∆ήµου. Περίληψη της διακηρύξεως θα δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο  στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr.).

 

 

Άρθρο 21

Έξοδα δημοπρασίας

 

 Τα τυχόν έξοδα δηµοσιεύσεως της διακήρυξης (καθώς και της τυχόν επαναληπτικής δημοσιεύεσως) και γενικά τα πάσης φύσεως έξοδα της δηµοπρασίας, τα έξοδα συντάξεως και υπογραφής του σχετικού µισθωτηρίου, µαζί µε τα απαιτούµενα αντίγραφα, χαρτόσηµα,  βαρύνουν τον Δήμο.

 

 

Άρθρο 22

Περιπτώσεις λύσης σύμβασης

Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του μισθώματος και των κοινοχρήστων δαπανών, των τελών του ∆ήµου, και των λοιπών λογαριασµών που προαναφέρονται, καθώς και η µη τήρηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος, οι οποίοι όλοι συµφωνούνται και ορίζονται ουσιώδεις, παρέχουν το δικαίωµα στον εκµισθωτή να καταγγείλει άµεσα την µίσθωση και να ζητήσει δικαστικά την απόδοση του µισθίου και των τυχόν οφειλόμενων μισθωμάτων ή να ζητήσει την απόδοση του μισθίου και την καταβολή των τυχόν οφειλομένων με έκδοση σχετικής διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων, κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.∆.  Σε καμιά περίπτωση δεν επιστρέφονται καταβληθέντα μισθώµατα.

 Κάθε παράβαση συµφωνηθέντος όρου συνεπάγεται την λύση της µισθώσεως χωρίς να χρειάζεται όχληση ή διαµαρτυρία προς τον μισθωτή.

 

Άρθρο 23

Λοιποί όροι

Κάθε θέμα σχετικό µε την εν λόγω μίσθωση και το οποίο δεν ρυθμίζεται από τους όρους της παρούσας, διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ.- 114Α /8-6-2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 καθώς και του Π.∆. 270/30-3-1981 και του νόμου περί μισθώσεων.

 

 Ο μισθωτής θα αναλάβει, αν απαιτηθεί, την επισκευή του ακινήτου µε δαπάνες του, σύμφωνα µε τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηγουμενίτσας, κατόπιν αιτήματός του και έγκρισης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και σύμφωνα µε μελέτη που θα συνταχθεί από τον ∆ήµο.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι ανωτέρω όροι ή χρειαστεί το ακίνητο για δική του χρήση ειδοποιώντας ένα (1) μήνα νωρίτερα τον ενοικιαστή.

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου του μισθωτηρίου, του οποίου όλοι ανεξαιρέτως οι όροι είναι και συνομολογούνται ως ουσιώδεις, άλλως θεωρούνται ως ουσιώδεις, θα διατάσσεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η κατάπτωση της «εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης» και θα λύνεται η μίσθωση, χωρίς παρέμβαση των δικαστηρίων.

Συγχρόνως θα κινείται η διαδικασία έξωσης του μισθωτή. Τυχόν παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη.

 

Ο ∆ήµαρχος  Ηγουμενίτσας

 

Ιωάννης Λώλος

                                                        

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech