Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Ηγουμενίτσα για τα οικονομικά έτη 2023-2024

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Θεσπρωτίας

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων

   

Ηγουμενίτσα,  07.09.2022

 

   Αρ. Πρωτ.: 15690

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. 10/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν. 4412/2021,  για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Ηγουμενίτσα για τα οικονομικά έτη 2023-2024», συνολικού προϋπολογισμού 117.104,00€  άνευ ΦΠΑ, ήτοι 132.327,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Αριθμό Συστήματος Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ: 171085.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η  3η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

 Αρχεία διαγωνισμού 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech