Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ηγουμενίτσα, 21.12.2022

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ.: 23474

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΡΙΘ. 12/2022 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 178950

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την επιλογή αναδόχου για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, εκτιμώμενης αξίας 83.273,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 103.258,52€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια» με ακρωνύμιο «TARGET» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA-CBC Greece Albania 2014-2020». Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κατά 15%) (ΣΑΕΠ 518/6 Περιφέρειας Ηπείρου, ΚΑ ΕΡΓΟΥ 2019ΕΠ51860016).

(Επίσημος τίτλος: «Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings»)

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.igoumenitsa.gr.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την  23η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι η συνολική χαμηλότερη τιμή.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας  χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 1.742,00 ευρώ (μετά από στρογγυλοποίηση)

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 210 ημερών (τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς), άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1  π.δ. 39/2017.                                                              

Ο Δήμαρχος

                                                                                  Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech