Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ηγουμενίτσα, 10.02.2023

Αριθ. Πρωτ.: 2607

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 01/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας»

 Υποέργο 2 της πράξης: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας»

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 155448

CPV 42914000-6

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας».

Η  προμήθεια αφορά στο Υποέργο 2 της Πράξης: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041828, που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο  Συνοχής. Η διαδικασία θα διενεργηθεί μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Προμήθειες και Υπηρεσίες), όπου και παρέχονται ελεύθερα, όλα τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε  επτά (7) τμήματα ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Ι: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ CONTAINERS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 74.500,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΚΑΔΟΙ, ΚΛΩΒΟΙ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.600,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ – ΖΥΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 17.500,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ ΙV: ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ, συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ V: ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 46.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ VΙ: ΦΟΡΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ VΙΙ: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η  συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 209.600,00€ προ ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού 259.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά aαποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)/ ανά τμήμα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον προς προμήθεια εξοπλισμό εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 3η  Μαρτίου 2023, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 15:00.

Το πλήρες τεύχος της αριθ. 01/2023 Διακήρυξης και της παρούσας Προκήρυξης - Περίληψης αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του κάθε τμήματος, εκτός ΦΠΑ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος κα. Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ενώ σχετικά με τη μελέτη και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών επικοινωνείτε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Σχεδίου Πόλης, αρμόδια υπάλληλος κα. Σπυριδούλα Τσιμούρη, τηλέφωνο: 2665361249.

Αρχεία Διαγωνισμού

 

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Λώλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech