Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΒΟΤΩΝ


 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                   Ηγουμενίτσα,  28.02.2023

    Αριθ. Πρωτ.: 3723

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. 04/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΒΟΤΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) 185171

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό (διεθνή) διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Πέρδικας και Συβότων», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα προαίρεσης  ενός (1) επιπλέον έτους.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (κύριας και προαίρεσης)  ανέρχεται στο ποσό των 770.328,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης  αξίας  955.206,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας. Η  δαπάνη  είναι πολυετής και θα βαρύνει την με Κ.Α.: 20.6277.006 σχετική πίστωση προϋπολογισμού ετών 2023-2025.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, 90610000-6 (Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης oδών) και 90918000-5 (Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων) και περιλαμβάνουν:

  • Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά αυτών στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή του Βασιλικού του Δήμου Ηγουμενίτσας,
  • Στην περίπτωση που δεν θα έχει ξεκινήσει η λειτουργία του ΣΜΑ η μεταφορά των αστικών απορριμμάτων με χρήση Οχημάτων Συλλογής - Μεταφοράς (ΟΣΜ) θα γίνεται στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου
  • Καθαρισμός οδών και κοινόχρηστων χώρων
  • Καθαρισμός και πλύση κάδων

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την  4η  Απριλίου  2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 7η  Απριλίου  2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι η συνολική χαμηλότερη τιμή.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας  χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 15.406,56 ευρώ.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1  π.δ. 39/2017.                                                             

Αρμόδια Υπάλληλος για πληροφορίες:  Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.: 2665 361 212, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αρχεία Διαγωνισμού

 

     Ο Δήμαρχος
   Ιωάννης Λώλος

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech