Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023, ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

                                                                                         

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Ηγουμενίτσα: 04/05/2023

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.:  9323

 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ταχ. Κώδικας: 461 00 Ηγουμενίτσα

Πληροφορίες : Ρίζος Μιλτιάδης                                                         

Τηλέφωνο      :  2665361267          

                                                                     ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων - καντίνας, όπως περιγράφονται  παρακάτω  και θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά.                                                         

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

                                                Παραλία ΑΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (ομπρέλες ξαπλώστρες)

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία Αγ. Γιαννάκη  πόστο   (50χ10)

με στοιχεία (Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14-Α15-Α16-Α17-Α18-Α19-Α20-Α1)

500 μ2

 

 

Σημείο

X

Y

Α1

195031.13

4353481.89

Α2

195033.33

4353483.19

Α3

195029.49

4353490.55

Α4

195028.90

4353486.57

Α5

195024.69

4353484.85

Α6

195014.23

4353484.59

Α7

194999.78

4353477.94

Α8

195001.78

4353477.71

Α9

195004.70

4353477.31

Α10

195005.55

4353475.82

Α11

195000.61

4353472.35

Α12

194996.84

4353473.80

Α13

194996.34

4353473.73

Α14

194985.18

4353464.35

Α15

194978.15

4353457.50

Α16

194976.11

4353455.71

Α17

194979.70

4353451.63

Α18

194984.93

4353456.23

Α19

194966.91

4353463.11

Α20

195012.97

4353471.95

Α1

195031.13

4353481.89

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000) € για τρία (3) έτη.

                                                               

ΚΑΝΤΙΝΕΣ

α.  Παραλία Αγ. Γιαννάκης πόστο 15 μ2

 

 

 

Σημείο

X

Y

21

195004.07

4353481.02

1

195008.62

4353483.10

2

195007.37

4353485.82

3

195002.82

4353483.71

4

195004.07

4353481.02

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) €. για τρία έτη.   

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

 Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει, στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά:

1) Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, για το αντικείμενο που προτίθενται να συμμετάσχουν στην δημοπρασία.

2) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα αιγιαλού – παραλίας για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών 47458/ΕΞ2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864 τεύχος  Β΄)ΚΥΑ , τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

5) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

6) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου Ηγ/τσας για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τo έτος 2020, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη.

7) Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια θαλασσίων μέσων αναψυχής (σε υποδεικνυόμενες από την παρούσα διακήρυξη θέσεις) προσκομίζεται επιπλέον : Η αίτηση ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και η προηγούμενη άδεια του Λιμεναρχείου. Για τα νέα πόστα, αντίγραφο της αιτήσεως χορήγησης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και το πρακτικό της Επιτροπής.

8) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιπλέον των προαναφερόμενων, θα πρέπει να συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας (όπου απαιτείται).

γ) Πρόσφατη βεβαίωση περί μη πτώχευσης και περί μη αίτησης και θέσης σε διαδικασία για πτώχευση (εντός εξαμήνου).

δ) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

        Για την χρήση του χώρου από τους έχοντες άδεια καντίνας, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καντίνας (αυτοκινούμενης ή μη) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

        Για την χρήση του χώρου από τους μη έχοντες άδεια καντίνας θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού – παραλίας για την κατ εξαίρεση έκδοση άδειας καντίνας, να προσκομίσουν αντίγραφο άδειας λειτουργίας καντίνας (αυτοκινούμενης ή μη) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

9) Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, προσκομίζεται από κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας χωριστά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή με σκοπό να αναλάβουν την παραχώρηση απλής χρήσης (Μίσθωση) και ότι

ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου Ηγ/τσας, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, μέχρι την Υπογραφή της Σύμβασης. Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα εγγυηθούν ατομικά και εις ολόκληρο κατά τη σύναψη της οικείας σύμβασης, την καλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

β) Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψουν τη σύσταση κοινοπραξίας.

10) Φορολογική ενημερότητα του Συμμετέχοντα, εν ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, των μελών που αποτελούν αυτό).

Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού ή σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας προκήρυξης, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 Η δημοπρασία για όλες τις παραπάνω θέσεις, θα διεξαχθεί στις 19 Μαΐου 2023 ημέρα  Παρασκευή και από ώρα 12:30΄ έως 13:00΄για το πόστο ομπρελοκαθισμάτων και 13:00’ έως 13:30΄ για το πόστο καντίνας, στην αίθουσα του Δημοτικού  Συμβουλίου (ισόγειο) στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Σουλίου 3 στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής.

 Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Αναλυτικά η Διακήρυξη (κλικ εδώ).

 

                                                                                                                     

     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΔΟΝΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

                                                                                                                                                                    

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech