Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Διασύνδεσης των Βασικών Λιμανιών του Brindisi και της Ηγουμενίτσας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Ηγουμενίτσα, 06.06.2023

 Αριθ. Πρωτ.: 12091

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Διασύνδεσης των Βασικών Λιμανιών του Brindisi και της Ηγουμενίτσας» (Επίσημος τίτλος: “Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa”) με ακρωνύμιο “DOCK-BI”, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020»»:

Τμήμα 1: «Ευφυής Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων» (“Smart and Intelligent Data Management platform”) α/α ΕΣΗΔΗΣ 195694

Τμήμα 2: «Ο Ευφυής Ψηφιακός Μετασχηματισμός πέριξ των Λιμανιών – Σχέδιο Βιωσιμότητας και Προοπτικές της Ηγουμενίτσας ως Πόλη 4.0» α/α ΕΣΗΔΗΣ 195714

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Διασύνδεσης των Βασικών Λιμανιών του Brindisi και της Ηγουμενίτσας» (Επίσημος τίτλος: “Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa”) με ακρωνύμιο “DOCK-BI”, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020»»:

 • Τμήμα 1: «Ευφυής Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων» (“Smart and Intelligent Data Management platform”)
 • Τμήμα 2: «Ο Ευφυής Ψηφιακός Μετασχηματισμός πέριξ των Λιμανιών – Σχέδιο Βιωσιμότητας και Προοπτικές της Ηγουμενίτσας ως Πόλη 4.0»,

συνολικής δαπάνης 52.419,34€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 5 και αφορά το Παραδοτέο D.3.5.5 της Πράξης με τίτλο “Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa” και με ακρωνύμιο «DOCK-BI» («Ανάπτυξη των συνδέσεων μεταξύ των βασικών λιμένων του Μπρίντιζι και της Ηγουμενίτσας»), στην οποία ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως εταίρος και η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020 ["Cooperation Programme Interreg V/A Greece - Italy (EL-IT) 2014 - 2020"]» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. N.AOO_178/PROT 16/11/2017 – 0000911/6 της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V-A Greece–Italy 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος 3.1) και έχει λάβει κωδικό MIS 5003320[1]. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) για το 85% και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (Κ.Α. 2018ΕΠ3186000) της ΣΑΕΠ 318/6 Ηπείρου για το 15%.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής igoumenitsa.gr.

 

 1. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν.4782/2021, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 26.06.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 15.00:
  1. ΤΜΗΜΑ 1: «Ευφυής Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων» (“Smart and Intelligent Data Management platform”): α/α ΕΣΗΔΗΣ 195694
  2. ΤΜΗΜΑ 2: «Ο Ευφυής Ψηφιακός Μετασχηματισμός πέριξ των Λιμανιών – Σχέδιο Βιωσιμότητας και Προοπτικές της Ηγουμενίτσας ως Πόλη 4.0»: α/α ΕΣΗΔΗΣ 195714

 

 1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

 

ΤΜΗΜΑ 1

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

 

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής βαρύτητας

 1.  

Κατανόηση περιβάλλοντος έργου.

Αξιολογείται:

·       η κατανόηση ειδικών απαιτήσεων – ιδιαιτεροτήτων,

·       η αναγνώριση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας,

·       ο εντοπισμός ενδεχόμενων προβλημάτων/ κινδύνων και προτάσεις αντιμετώπισης αυτών.

10%

 1.  

Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων

Αξιολογείται:

·       Η σαφήνεια και πληρότητα ανάλυσης των προσφερόμενων Εφαρμογών,

·       Η κάλυψη των απαιτήσεων και των προδιαγραφών εφαρμογών.

 

40%

 1.  

Οριζόντιες απαιτήσεις 

Αξιολογείται  η συμμόρφωση ως προς την διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια δεδομένων, την εμπιστευτικότητα.

10%

 1.  

Υπηρεσίες

Αξιολογείται η κάλυψη απαιτήσεων διακήρυξης στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης.

20%

 1.  

Διοίκηση και διασφάλιση ποιότητας – Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέα:

Αξιολογείται:

·       η μεθοδολογία διοίκησης σε σχέση με την ποιότητα,

·       οι τρόποι διασφάλισης της ποιότητας και τα συγκεκριμένα μέτρα ή διαδικασίες για το παρόν έργο,

·       η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος και ανάλυση των επιμέρους εργασιών,

·       συμμόρφωση με τα παραδοτέα της διακήρυξης.

10%

 1.  

Οργάνωση υλοποίησης.

Αξιολογείται το προτεινόμενο σχήμα Διοίκησης του Έργου, οι ρόλοι & οι αρμοδιότητες και τα επί μέρους καθήκοντα.

10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

100%

 

ΤΜΗΜΑ 2

 

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής βαρύτητας

 1.  

Κατανόηση περιβάλλοντος έργου.

Αξιολογείται:

·       η κατανόηση ειδικών απαιτήσεων – ιδιαιτεροτήτων,

·       η αναγνώριση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας,

·       ο εντοπισμός ενδεχόμενων προβλημάτων/ κινδύνων και προτάσεις αντιμετώπισης αυτών.

30%

 1.  

Αντικείμενο – Παραδοτέα

Αξιολογείται η σαφήνεια και η πληρότητα της ανάλυσης των προσφερόμενων υπηρεσιών.

40%

 1.  

Διοίκηση και διασφάλιση ποιότητας – Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέα:

Αξιολογείται:

·       η μεθοδολογία διοίκησης σε σχέση με την ποιότητα,

·       οι τρόποι διασφάλισης ποιότητας και τα συγκεκριμένα μέτρα ή διαδικασίες για το παρόν έργο

·       συμμόρφωση με τα παραδοτέα της διακήρυξης.

20%

 1.  

Οργάνωση υλοποίησης.

Αξιολογείται το προτεινόμενο σχήμα Διοίκησης του Έργου, οι ρόλοι & οι αρμοδιότητες και τα επί μέρους καθήκοντα.

10%

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

100%

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

 

ΤΜΗΜΑ 1

ΣΤΠ = σ1×ΚΑ1 + σ2×ΚΑ2 + σ3xΚΑ3 + σ4XΚΑ4 + σ5×ΚΑ5 + σ6xKA6

όπου ΚΑ1, ΚΑ2, ΚΑ3, ΚΑ4, ΚΑ5 και KA6 οι βαθμολογίες των προαναφερόμενων κριτηρίων αξιολόγησης και σ1 έως σ6 οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας όπως στον παραπάνω πίνακα.

 

ΤΜΗΜΑ 2

ΣΤΠ = σ1×ΚΑ1 + σ2×ΚΑ2 + σ3xΚΑ3 + σ4XΚΑ4

όπου ΚΑ1, ΚΑ2, ΚΑ3 και KA4 οι βαθμολογίες των προαναφερόμενων κριτηρίων αξιολόγησης και σ1 έως σ4 οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας όπως στον παραπάνω πίνακα.

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑ), ο οποίος υπολογίζεται για κάθε προσφορά από τον ακόλουθο τύπο

(ΤΒΑ)ν = 80×(ΣΤΠ)ν/(ΣΤΠ)max + 20×Kmin/Kν

όπου:

(ΣΤΠ)ν : Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου

(ΣΤΠ)max : Μέγιστη συνολική τεχνική βαθμολογία προσφοράς που αξιολογήθηκε

Kν : Ύψος οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου

Kmin : Ύψος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς που αξιολογήθηκε

Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο ΣΤΠ (βαθμολογία τεχνικής προσφοράς υποψηφίου), ενώ σε περίπτωση πλήρους ισοβαθμίας (ΤΒΑ, ΣΤΠ) διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία όλων των ενδιαφερομένων.

 

 1. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του Ν.4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, igoumenitsa.gr, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ.

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής:
  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
   1. κράτος-μέλος της Ένωσης,
   2. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 • τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 1. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 2. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτών (1.048,38€) που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων , άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα ειδών της μελέτης.

 

Συγκεκριμένα: Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για:

 1. ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1: η εγγυητική επιστολή προσδιορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (564,52 €)
 2. ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2: η εγγυητική επιστολή προσδιορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (483,87€) .

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι να είναι ισχύος 150 ημερών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Αρχεία Διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος                                                                                       

Ιωάννης Λώλος

 

 

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech