Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών μηχανογράφησης και φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                             Ηγουμενίτσα, 20.06.2022                                                                  

Νομός Θεσπρωτίας                                                                                                 Αρ. Πρωτ.:  13174

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων

 

Περίληψη αριθ. 09/2023 Διακήρυξης

 ¨ Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών μηχανογράφησης και φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος ¨

(Αριθμός Συστήματος A/Σ ΕΣΗΔΗΣ 196476)

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοιχτό διαγωνισμό (κάτω των ορίων)  για την επιλογή αναδόχου/ων για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών μηχανογράφησης και φωτοτυπικού χαρτιού» για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 50.280,50€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ .  Η σύμβαση υποδιαιρείται τρία τμήματα  ως εξής: 

Τμήμα Α: Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων, συνολικού ενδεικτικού π/υ 18.526,41€ με ΦΠΑ.

Τμήμα Β: Υλικά μηχανογράφησης (γραφίτες, μελάνια κά), συνολικού ενδεικτικού π/υ 27.999,99€ με ΦΠΑ.

Τμήμα Γ: Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Φωτοτυπικό χαρτί), συνολικού ενδεικτικού π/υ   3.754,10€ με ΦΠΑ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)  (α/α συστήματος 196476), όπου θα αναρτηθούν όλα τα έγγραφα της σύμβασης τα οποία θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)/ανά τμήμα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

6 Ιουλίου  2023, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 15:00

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών:

 10 Ιουλίου 2023, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  11:00

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, για κάθε τμήμα.

Αρχεία Διαγωνισμού.

 

Ο  Δήμαρχος

 Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech