Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                             Ηγουμενίτσα, 23.06.2023                                                                  

Νομός Θεσπρωτίας                                                                                                 Αρ. Πρωτ.:  13724

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων

Περίληψη αριθ. 11/2023

Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο:

 ¨ Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ ¨

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 196705

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/ων  για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ»

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 197.451,68€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ .

Η σύμβαση υποδιαιρείται έξι τμήματα, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός παρατίθενται στον  πίνακα που ακολουθεί: 

Τμήμα Α (είδη παντοπωλείου ΠΑΚΠΠΟ), ενδεικτικού π/υ  45.406,44€ με ΦΠΑ.

Τμήμα Β (είδη οπωροπωλείου ΠΑΚΠΠΟ), ενδεικτικού π/υ  27.939,02 με ΦΠΑ.

Τμήμα Γ (είδη κρεοπωλείου ΠΑΚΠΠΟ), ενδεικτικού π/υ  31.018,50€ με ΦΠΑ.

Τμήμα Δ (είδη ιχθυοπωλείου  ΠΑΚΠΠΟ), ενδεικτικού π/υ  14.814,30€ με ΦΠΑ.

Τμήμα Ε (είδη γαλακτοπωλείου),  ενδεικτικού π/υ   52.107,13€ με ΦΠΑ

Τμήμα ΣΤ (είδη αρτοποιείου), ενδεικτικού π/υ  26.166,28€ με ΦΠΑ

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι:

12η  Ιουλίου 2023, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 15:00

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί:

14η  Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των απαιτούμενων ποσοτήτων για κάθε τμήμα και κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του εκάστου τμήματος, εκτός ΦΠΑ.

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ηγουμενίτσας με την επωνυμία ΠΑΚΠΠΟ, αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.: 2665 361 212,  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017.

Αρχεία Διαγωνισμού.

Ο  Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech