Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας, Α/Α Συστήματος(ΕΣΗΔΗΣ) 64124

ΕλληνικήΔημοκρατία                                                                                                                                                                 

Νομός Θεσπρωτίας          Ηγουμενίτσα, 12.09.2018  Αρ. Πρωτ.: 13201

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

                                                                                

Περίληψη αριθ. 9/2018

Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού  του Δήμου Ηγουμενίτσας, Α/Α Συστήματος(ΕΣΗΔΗΣ) 64124

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας».

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 50.331,33€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%  και  θα βαρύνει τα έτη 2018 - 2019.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α’ βαθμού), Διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: Ειρήνη Γρίβα, τηλ. : 2665 361 213, fax: 2665029119, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας και κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 13 Σεπτεμβρίου 2018.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα  15:00.

 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»: 11 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

                                                                                                                                                                                                            

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ, ήτοι 890,82€.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ανεξάρτητη Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονική και για το παραδεκτό της άσκησης κατατίθεται παράβολο ύψους 0,5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της κάθε ομάδας της σύμβασης, για την οποία ασκείται η προσφυγή. Σε κάθε περίπτωση το παράβολο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600,00) ευρώ.

Αρχεία διαγωνσιμού 

Ο  Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech