ΑΡΙΘ.11/2018 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ηγουμενίτσας»

 

 

 

Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις 2 

  Ελληνική Δημοκρατία

  Νομός Θεσπρωτίας

  Δήμος Ηγουμενίτσας

  Διεύθυνση Οικονομικού

                         

 

 

                  Ηγουμενίτσα, 14.09.2018

                  Αριθ. Πρωτ.:  13342

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΑΡΙΘ.11/2018 

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ηγουμενίτσας»

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ηγουμενίτσας».

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 40.620,10€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 50.368,92€.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών  της  αριθ. 39/2018 μελέτης της Τ.Υ.  και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η  1η  Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,  Ηγουμενίτσα 46100) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 20.6662.05 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος  κα. Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Η δαπάνη της  δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις,  βαρύνει τον ανάδοχο.

 

  Αρχείο 

Ο Δήμαρχος 
 Ιωάννης Λώλος