Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Ηγουμενίτσας

 

 

Αρχεία διαγωνισμού

  Ελληνική Δημοκρατία

  Νομός Θεσπρωτίας

  Δήμος Ηγουμενίτσας

  Διεύθυνση Οικονομικού

                         

 

 

                  Ηγουμενίτσα, 19.11.2018

                  Αριθ. Πρωτ.: 17397

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΑΡΙΘ.13/2018 

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Ηγουμενίτσας»

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Ηγουμενίτσας».

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 175.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 217.000,00€ και  υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια ενός καινούργιου  καινούριου εκσκαφέα – φορτωτή, ελαστικοφόρου», εκτιμώμενης αξίας 82.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 101.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (Αριθμός Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: 67102).

 

ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια ενός καινούριου μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα, μετά υδραυλικής βραχόσφυρας», εκτιμώμενης αξίας 93.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 115.320,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (Αριθμός Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: 67297).

Η  παρούσα  σύμβαση συγχρηματοδοτείται από  ιδίους πόρους του Δήμου καθώς και από το  πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Ειδικότερα, η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ (Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ 055 αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ05500010) κατά 190.000,00 και από το Δήμο Ηγουμενίτσας κατά 27.000,00.Το συνολικό ποσό της δαπάνης έχει εγγραφεί στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό έτους 2019 στον ΚΑ: 30.7131.014.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα τμήματα.

Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων ορίζεται  σε έξι (6 ) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει ποιότητας – τιμής, ανά τμήμα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α΄βαθμού),  Διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, Ελλάδα, αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.:2665 361 212 και Κωνσταντίνος Κούτσικος,τηλ: 2665 361 232,  fax: 2665029119,  e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: 21  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00.

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) για το κάθε τμήμα.  

Οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμός.

Ο Δήμαρχος
 Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech